Pembelajaran Abad Ke-21:
75 Contoh Aktiviti PAK21 Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)

Team Building Malaysia @ Cherating Lagoona Villa Resort

Isi Kandungan

BAB 1 – Pengenalan

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Apa kata kita mulakan dengan bertanyakan beberapa soalan kepada diri kita sendiri! Apakah atau siapakah yang patut memainkan peranan penting dalam sesebuah masyarat, negara atau dunia? Bukankah ianya dari seorang individu kepada individu yang lain? YA! Ini kerana semua tindak tanduk yang diambil oleh seseorang individu itu adalah untuk dirinya dan juga orang lain. Individu itu adalah seperti nukleus kepada perkara yang berlaku atau dilakukan. Oleh sebab itu, perkembangan sesebuah masyarakat, negara dan juga dunia adalah berkadaran dengan perkembangan seseorang individu tersebut. Apabila masyarakat/ negara/ dunia membangun, ianya mempunyai impak yang terus terhadap pembangunan seseorang individu dan sebaliknya.

Dengan bermulanya abad ke-21, dunia telah menyaksikan sebuah era yang berubah dengan sengit dari segala aspek samada pendidikan, perdagangan dunia, ekonomi, teknologi mahupun masyarakat. Baru-baru ini Wabak Covid-19 juga telah melontarkan pelbagai cabaran untuk dihadapi oleh seseorang individu dengan jayanya dan dalam masa yang sama mampu untuk menghadapi pelbagai cabaran dunia nyata yang membawa kepada perkembangan holistik diri. Set pembelajaran ini disebut sebagai Pembelajaran Abad ke-21/ Kemahiran Belajar/ Kecekapan Transversal dan sebagainya.

Oleh sebab itu, Pembelajaran Abad ke-21 adalah kemahiran yang diperlukan oleh seseorang individu bagi mengembangkan dirinya secara holistik dan mempersiapkannya bagi menyumbang kepada pembangunan masyarakat, negara dan dunia.

Memperkasakan pelajar-pelajar dengan set kemahiran ini merupakan salah satu cabaran yang mencabar dimana Pihak Lembaga Pengarah Kementerian Pendidikan bertekad untuk menjayakannya. Meskipun, pihak lembaga pengarah telah mula mengamalkan beberapa polisi inovatif dan kelaziman baru bagi memperkasakan pelajar melalui kaedah Pembelajaran Abad Ke-21, namun ianya bukan sahaja memerlukan semua pihak yang terkait dengan Kementerian Pendidikan mempunyai pemahaman yang jelas berkenaan kaedah yang dibincangkan, malah berkolaborasi secara kolektif kearah mencapai penerapan menyeluruh Pembelajaran Abad Ke-21 kedalam diri setiap pelajar.  Buku Panduan berkenaan Pembelajaran Abad ke-21 ini telah di sediakan dengan matlamat yang sama.

  Adakah kita masih ingat semua markah yang kita perolehi dalam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya? Beberapa orang yang paling hebat dan paling berjaya bukanlah dengan mendapat Gred A, dan mereka tidakpun hiraukan tentang gred tersebut malah langsung tidak mengingatinya.

Tetapi kita masih ingat kejadian/pengalaman yang pernah kita lalui di sekolah/di pasar/bersama rakan/perjalanan, kerana pengalaman tersebut telah memberikan kita pelbagai kemahiran yang membentuk kita seperti yang kita sekarang). Malah, lebih banyak kemahiran yang kita perolehi melalui pengalaman kita, menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik.  


BAB 2 – Pembelajaran Abad ke-21

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

2.1. Definisi Pembelajaran Abad ke-21

Di dalam Glosari Pendidikan ada mendefinisikan Pembelajaran Abad ke-21 adalah seperti berikut:

 “Istilah Pembelajaran Abad Ke-21 merujuk kepada set pengetahuan, tabiat kerja dan ciri-ciri karakter yang diyakini – oleh para pendidik, reformis pendidikan, profesor universiti, dan ramai lagi- penting dan kritikal bagi memacu kejayaan dalam konteks dunia hari ini.

Dalam bahasa yang mudah, Pembelajaran Abad Ke-21 merujuk kepada set pelbagai cabang kemahiran yang membolehkan seseorang individu mengharungi cabaran abad ke-21 yang aktif dalam skala global, ke arah transformasi digital, bergerak kehadapan secara kolaboratif, peningkatan kretiviti secara progresif, pencarian sumber manusia yang kompeten dan dapat mengadaptasi kepada perubahan dengan tangkas.


2.2. Latar Belakang Kajian Literatur

Sejak dari bermulanya kehidupan di bumi ini, kemahiran untuk meneruskan kehidupan bermula. Mempunyai kemandirian yang kuat sahaja yang dapat mengajar kita betapa pentingnya kemahiran ini. Sejak 25 tahun dahulu, beberapa institusi dan pertubuhan antarabangsa telah mencadangkan pelbagai kerangkakerja dan garispanduan jenis kecekapan yang perlu dimahiri bagi mengharungi cabaran abad ke-21.

 • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengenalpasti Pembelajaran Abad ke-21 yang releven dengan konteks ke-Malaysiaan bagi membangunkan modal insan kelas pertama bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Antara Pembelajaran Abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh guru dan pelajar adalah seperti yang dinyatakan dalam Kerangkakerja Pembangunan Kurikulum (2014) oleh kementerian ialah (i) kemahiran dan inovasi (pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti); (ii) Kemahiran Maklumat Media dan Teknologi (literasi maklumat, literasi media, literasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT); dan (iii) Kemahiran hidup dan kerjaya (kebolehlenturan, hala tuju kendiri, produktiviti, kebertanggungjawaban, tanggungjawab, kepimpinan).
 • Laporan Delors (1996) yang dihasilkan oleh Suruhanjaya Pendidikan Antarabangsa untuk Abad Ke-21 mencadangkan satu daripada kerangkakerja pertama untuk mengenal pasti kecekapan yang diperlukan bagi abad yang akan datang. Laporan Delors juga telah merumuskan empat prinsip yang dikenal pasti sebagai Empat Tonggak Pendidikan: Belajar untuk Mengetahui, Belajar untuk Melakukan, Belajar untuk Menjadi Apa dan Belajar untuk Hidup Bersama.
 • Wagner (2010) dan Kumpulan Perubahan Kepimpinan di Universiti Harvard telah mengenal pasti satu lagi set kecekapan dan kemahiran. Maklumat ini dikumpul dari ratusan temu bual yang telah dibuat dengan pemimpin-pemimpin perniagaan, badan bukan kerajaan dan bidang pendidikan, Wagner menekankan bahawa pelajar memerlukan tujuh kemahiran hidup untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan abad kedua puluh satu, pekerjaan dan kerakyatan:
  • Pemikiran Kritikal dan Penyelesaian Masalah
  • Kerjasama dan Kepimpinan
  • Ketangkasan dan Kebolehsuaian
  • Inisiatif dan Keusahawanan
  • Komunikasi Melalui Tulisan dan Percakapan secara efektif
  • Mencapai dan Menganalisa Maklumat
  • Rasa Ingin Tahu & Imaginasi

Oleh itu, apabila kita melakar perkembangan sejarah, ianya akan menyumbang kepada kemunculan perkembangan penting seperti berikut:

Laporan Delors 
•	Belajar untuk Mengetahui, Belajar untuk Melakukan, Belajar untuk Hidup Bersama dan Belajar Untuk Menjadi Apa. 

Kemahiran Hidup WHO
•	Pemikiran Kritikal dan Penyelesaian Masalah;
•	Pemikiran Kreatif dan Pemikiran Kritikal;
•	Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal;
•	Kesedaran Diri dan Empati;
•	Menghadapi Emosi dan Menghadapi Tekanan

KPM (Malaysia)
•	Kemahiran abad ke-21 yang dikenal pasti oleh KPM sebagai relevan dengan konteks Malaysia ialah (1) Kemahiran pembelajaran dan inovasi; (2) Kemahiran maklumat, media dan teknologi; dan (3) Kemahiran hidup dan kerjaya. 

P21
•	P21 menyediakan sebelas kecekapan, yang menumpukan terhadap 3 set kemahiran: i) Kemahiran Pembelajaran dan Inovasi, ii) Maklumat Media dan Kemahiran Teknologi, iii) Kemahiran Hidup dan Kerjaya 

ATCS
•	ATCS mengkategorikan kemahiran abad ke-21 kepada empat jenis: i) Cara Berfikir, ii) Cara Bekerja, iii) Peralatan untuk Bekerja dan, iv) Cara untuk Hidup di Dunia 

Kertas Kerja UNESCO 
•	Semakan semula dan pembahagian semua jenis penyelidikan kemahiran di atas -penyelidikan kepada Belajar untuk Mengetahui, Belajar untuk Melakukan, Belajar untuk Hidup

BAB  3 – Komponen Pembelajaran Abad ke-21

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

3.1. Komponen Pembelajaran Abad ke-21- 3Ls: 4Cs, IMT, FLIPS

Berdasarkan sejarah perkembangan Pembelajaran Abad Ke-21, dapat dinyatakan bahawa Pembelajaran Abad ke-21 secara amnya terdiri daripada tiga set kemahiran utama atau 3 L – iaitu Kemahiran Belajar (Learning Skills), Kemahiran Hidup (Life Skills) dan Kemahiran Literasi (Literacy Skills).

 • Kemahiran Belajar (Learning Skills): kemahiran yang diperlukan untuk meperolehi ilmu pengetahuan baru.
 • Kemahiran Literasi (Literacy Skills): Kemahiran yang membantu dalam mencipta dan memperoleh ilmu pengetahuan baru melalui pembacaan, media dan sumber digital.
 • Kemahiran Hidup (Life Skills): Kemahiran yang diperlukan untuk menjalani kehidupan seharian.

3.2. Cara Mudah untuk Memahami dan Mengingati Klasifikasi Pembelajaran Abad ke-21

Pembelajaran Abad Ke-21
Kemahiran Literasi
Literasi Maklumat
Literasi teknologi
Literasi media
Kemahiran Belajar
Pemikiran kritikal
Komunikasi
Kreativiti
Kerjasama
Kemahiran Hidup
Fleksibiliti
Kepimpinan
Inisiatif
Produktiviti
Kemahiran sosial
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

 • 4C:
  • Pemikiran Kritikal (Critical Thinking)
  • Kreativiti & Inovasi (Creativity & Innovation)
  • Kolaborasi (Collaboration)
  • Komunikasi (Communication).
 • IMT:
  • Literasi Maklumat (Information Literacy)
  • Literasi Media (Media Literacy)
  • Literasi Teknologi (Technology Literacy)
 • FLIPS:
  • Fleksibiliti dan Kebolehsuaian (Flexibility and Adaptability)
  • Kepimpinan dan Tanggungjawab (Leadership and Responsibility)
  • Inisiatif dan Hala Tuju Diri (Initiative and Self-Direction)
  • Interaksi Sosial dan Silang Budaya (Social and Cross-Cultural Interaction)
Pembelajaran Abad Ke-21
Kemahiran Literasi
Literasi Maklumat
Literasi teknologi
Literasi media
Kemahiran Belajar
Pemikiran kritikal
Komunikasi
Kreativiti
Kerjasama
Kemahiran Hidup
Fleksibiliti
Kepimpinan
Inisiatif
Produktiviti
Kemahiran sosial
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Sila ambil perhatian bahawa ini bukan senarai lengkap. Akan terdapat lebih banyak lagi dan ianya akan disenaraikan di bab yang seterusnya.


3.3. Definisi

NO.KEMAHIRANDEFINISI
1.Pemikiran Kritikal dan Penyelesaian MasalahPemikiran Kritikal ialah keupayaan menganalisa objektif maklumat dan dengan mengambilkira kualiti berikut:
 • adil dan berfikiran terbuka;
 • aktif dan sedia maklum;
 • kesediaan untuk menyoal atau mengurus sebarang keraguan;
 • berdikari
 • mengiktiraf dan pebandingan nilai,
 • tekanan rakan sebaya dan pengaruh media (untuk pemahaman kreatif tentang Pemikiran Kritikal, rujuk buku komik CBSE ‘Cogito’)

Penyelesaian Masalah ialah kemahiran:
 • mengenal pasti maklumat yang berkaitan apabila berhadapan dengan jisim data (yang kebanyakannya tidak relevan),
 • mengabaikan maklumat yang mungkin tidak berfaedah untuk memberikan maklumat baharu, dan yang muktamad,
 • mengaitkan satu set maklumat dengan perkara lain dalam bentuk yang berbeza dengan menggunakan pengalaman,
 • mengaitkan masalah baharu dengan masalah yang telah diselesaikan sebelum ini.
2.Kreativiti dan InovasiIni adalah kemahiran untuk meneroka dan mencipta cara pemikiran baru. Kreativiti merujuk kepada cara baru melihat atau melakukan sesuatu dan merangkumi empat komponen:
 • kelancaran (menjana idea baharu),
 • fleksibiliti (menukar perspektif dengan mudah),
 • keaslian (memikirkan sesuatu yang baru), danpenghuraian (membina idea orang lain)

Kemahiran Inovatif bermaksud kemahiran berfikir secara kreatif untuk membangunkan sesuatu yang baharu/ unik/ menambah baik/ tersendiri.
3.KolaborasiKolaborasi ialah keupayaan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain secara efektif. Kemahiran ini melibatkan berkerja bersama sambil menghormati keperluan dan perspektif orang lain serta menyumbang dan penerimaan keputusan akhir. Kolaborasi membantu mengembangkan minat dan keseronokan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia meluaskan sempadan budaya, sosial dan alam sekitar dengan berkesan serta membantu kanak-kanak memahami kepentingan sosial dan alam sekitar dengan lebih baik.
4.KomunikasiKomunikasi merujuk kepada kebolehan untuk menyatakan pendapat, keinginan, keperluan, kebimbangan diri sendiri; dan lain – lain; dengan sewajarnya, secara lisan dan bukan lisan.
5.Literasi Maklumat, Literasi Media, Literasi TeknologiKemahiran ini melibatkan keupayaan untuk mengakses maklumat (secara tradisional atau digital), media dan teknologi, untuk memahami dan menilai secara kritikal pelbagai aspek kandungan dan maklumat serta untuk me-reka dan berkomunikasi dengan berkesan.
6.Fleksibiliti dan KebolehsuaianFleksibiliti Dan Kebolehsuaian merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengubah tindakan dan langkah yang diambil olehnya mengikut situasi baru, dan cekap menghadapi situasi yang belum pernah berlaku sebelum ini, tanpa menjejaskan etika dan nilai.
Kebolehsuaian boleh ditakrifkan sebagai mencipta pengubahsuaian atau perubahan pada diri sendiri agar sesuai dengan persekitaran baru. Bagi pelajar, ini boleh difahami sebagai kemahiran yang diperlukan untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan diri dengan situasi di sekeliling mereka. Mahir mencari penyelesaian terbaik untuk teruskan walau dalam keadaan yang buruk.
7.Kepimpinan Dan TanggungjawabKepimpinan ialah keupayaan untuk memimpin pasukan dan berkebolehan dalam pengurusan pasukan yang berkesan; dengan bagaimana untuk menyokong perkembangan utama kualiti peribadi seperti ketabahan, komited dan bertanggungjawab, daya tahan dan keyakinan diri dan bagaimana untuk memupuk komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat.
Bertanggungjawab pula bermaksud menjadi seseorang yang baik dan efektif/sensitif. Mengambil maklum dengan isu-isu penting pada peringkat sosial dan nasional yang mungkin memberi kesan kepada kehidupan seharian kita sama ada sebagai manusia dan juga sebagai seorang pelajar.
Mempunyai kesedaran akan kewajipan dan hak asasi dan menerapkan nilai-nilai demokrasi negara Malaysia dan berusaha untuk menghayatinya.  
8.Inisiatif Dan Hala Tuju DiriInisiatif melibatkan keupayaan untuk memulakan tugas secara sendiri. Ia membantu kanak-kanak membina hala tuju perkembangannya sendiri.
Hala Tuju Diri ialah kemahiran untuk bekerja dengan integrity ke atas motivasi diri dan mengambil inisiatif sendiri tanpa arahan.
9.Produktiviti dan AkauntabilitiProduktiviti dalam diri pelajar adalah dapat menyelesaikan apa-apa tugasan dalam tempoh masa tertentu.
Akauntabiliti boleh didefinisikan sebagai perasaan bertanggungjawab terhadap sebarang tugas yang dilakukan. Wujudnya kemahiran ini dalam diri seorang pelajar akan membantunya untuk bekerja dengan lebih cekap dan juga menjadikannya lebih bertanggungjawab ke atas kepercayaan yang diberikan oleh rakan sebayanya.
10.Interaksi Sosial Dan Persilangan BudayaIni adalah kemahiran untuk berkomunikasi, bekerja secara kolaboratif secara berkesan dalam persekitaran sosial dan budaya yang pelbagai

Sila ambil maklum: “Tiada definisi yang diterima secara tunggal dan meluas bagi mendefinisikan ‘Pembelajaran Abad ke-21”.


BAB 4 – Keperluan Pembelajaran Abad ke-21

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

4.1. Mengapa Kita Memerlukan Pembelajaran Abad Ke-21?

 • Proses pembelajaran hanya akan lengkap secara holistik apabila pelajar dapat menjalankan tanggungjawabnya secara efektif terhadap diri sendiri, sekolah, keluarga, masyarakat dan seterusnya negara. Matlamatnya adalah bagi memolehkan para pelajar menjadi masyarakat berwibawa dan manusia yang bertanggungjawab serta faham akan potensi dan tahap kecekapan masing masing.
 • Jika kita cuma mengajar para pelajar untuk hanya mempersiapkan diri mereka untuk menduduki ujian dan peperiksaaan, ianya tidak dapat membantu para pelajar untuk menghadapi ujian hidup yang sebenar. Pembelajaran abad ke-21 adalah kunci utama bagi memperkasakan kanak kanak dan remaja bagi menghadapi isu isu dan permasalahan berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka akan merasakan pelbagai jenis perasaan, yang selalunya berkaitan perkembangan mereka dari kecil sehingga remaja dan seterusnya.
 • Ini juga penting bagi Kanak-kanak Berkeperluan Khas bagi membantu mereka berdikari semasa di rumah, sekolah dan di persekitaran komuniti mereka.

Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Seri Mahdzir Khalid menerangkan tentang perlunya Kamahiran abad ke-21 seperti berikut:

Pembelajaran Abad ke-21 #PAK21 ialah suatu transformasi dalam dunia pendidikan iaitu daripada pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara konvensional kepada PdP yang lebih dinamik dan kreatif sesuai dengan perkembangan semasa.
Dengan itu, semua guru perlu bersedia untuk melaksanakan PdP abad ke-21 menggunakan teknologi terkini seiring dengan perubahan pesat dunia digital. Sebagai contoh, dulu guru menggunakan papan putih tetapi kini Smart Board (Papan Putih Interaktif) ditambah dengan alat peranti.
Ini membantu mempercepatkan proses PdP dalam bilik darjah. Smart Classroom diaplikasi di sekolah-sekolah luar bandar dan bandar. Tidak semua bilik darjah akan diganti dengan Smart Classroom, sebagai permulaan mungkin satu buah sekolah hanya dua hingga tiga bilik darjah akan diubahsuai.
Maka, akan ada pusingan untuk kegunaan setiap murid kerana yang paling penting KPM hendak mendidik pelajar mengaplikasikan teknologi dalam dunia digital.
Sekarang ini, sudah ada sekolah melaksanakan Smart Classroom yang dilengkap dengan smart board dan peranti. PIBG, alumni, pihak swasta dan NGO membantu daripada segi kewangan bagi sekolah tersebut. Kerajaan ambil tanggungjawab untuk perluaskan lagi Smart Classroom pada masa akan datang.

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

“Hari ini, oleh kerana perubahan sosial & ekonomi adalah sangat pantas, sekolah perlu bersiap-siagakan para pelajar untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih belum di cipta, teknologi-teknologi baru yang masih belum di reka dan masalah masalah baru yang bakal datang”

Andreas Schleicher

Pengarah Pendidikan OECD, 2010


4.2. Kerangka Kerja Pembangunan Kurikulum Kebangsaaan berdasarkan Kemahiran Hidup (salah satu dari komponen Pembelajaran Abad ke-21)

Kemahiran Hidup adalah salah satu dari komponen Pembelajaran Abad ke-21. Kita akan bincangkan secara terperinci pada seksyen seterusnya nanti. Keperluan Pembelajaran Abad ke-21 juga turut dinyatakan dalam Kerangka kerja Kurikulum Kebangsaaan (2014). Kita juga telah menyaksikan tadi bahawa Kemahiran Hidup memainkan peranan penting sebagai sebahagian daripada Pembelajaran Abad ke-21. Kepentingan mengintegrasikan Kemahiran Hidup boleh dilihat di dalam petikan berikut daripada Kerangka kerja Pembangunan Kurikulum Kebangsaaan (2014):

 • “Perkembangan kemahiran hidup seperti, pemikiran kritikal, kemahiran berkomunikasi interpersonal, kemahiran perundingan / kemahiran untuk menolak, kemahiran membuat keputusan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran menyesuaikan diri dan kemahiran pengurusan diri adalah sangat kritikal bagi menghadapi semua jenis kehendak dan cabaran kehidupan seharian.
 • Perubahan psikologi adalah berkait rapat dengan proses pengenalan diri, dan juga dalam mengendalikan kehendak sosial dan psikologi sebagai seorang dewasa muda. Kemampuan mengendalikan isu-isu seperti kebebasan, kemesraan, dan kebergantungan terhadap rakan sebaya lain adalah salah satu perkara yang perlu dikenal pasti dan sokongan yang wajar perlu diberikan untuk mengatasinya.   
 • Ianya juga adalah penting untuk mengenalpasti keperluan sokongan sosial dan emosi yang mungkin memerlukan pemerkasaan dari segi norma kelakuan positif, perkembangan kemahiran hidup yang penting untuk menghadapi situasi berisiko yang mereka akan hadapi dalam kehidupan mereka, menguruskan tekanan rakan sebaya dan permasalahan stereotaip terhadap jantina.
 • Pendidikan Kesihatan & Jasmani berpotensi untuk memotivasikan pelajar untuk memperoleh kemahiran generik seperti ketangkasan, koordinasi imbangan dan kemahiran hidup, terutamanya pemikiran kritikal dan kreatif, komunikasi, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan pengurusan emosi dan stress.

4.3. Keperluan dan Salinghubungkaitnya dengan Pembelajaran Abad Ke-21 pada Pelbagai Peringkat Umur

Set kemahiran setiap individu adalah berbeza mengikut peringkat umur masing masing. Kemahiran yang diperlukan oleh seorang remaja mungkin berbeza daripada yang diperlukan oleh seorang pra-remaja. Walau bagaimanapun, satu perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah, walau apa pun peringkat umur, personaliti individu berkembang melalui penerapan Pembelajaran Abad ke-21 yang berkesan, dan semua kemahiran ini tidak dapat dipisahkan dan ianya berkembang secara selari antara satu sama lain. Sebagai contoh, Kemahiran Sosial adalah sebahagian daripada Kemahiran Hidup dan Komunikasi berada di bawah Kemahiran Belajar. Akan tetapi perkembangan Kemahiran Sosial tidak akan lengkap tanpa perkembangan Kemahiran Komunikasi yang berkesan; begitu juga, seseorang yang kreatif lebih cenderung untuk berdikari dan inovatif dan penyelidikan juga telah membuktikan bahawa Inovasi sering tercetus melalui Kerjasama yang baik. Sebuah artikel yang diterbitkan di Research Gate menyatakan, “Dunia IT dikurniakan dengan kolaborasi yang baik diantara kumpulan akan memangkinkan daya kreativiti, dan seterusnya akan mempercepatkan inovasi dalam pelbagai disiplin.”

Saling keterhubungan kemahiran pada peringkat umur yang berbeza ini dapat dibuktikan dengan jadual terperinci seperti di bawah. Jadual ini disediakan berdasarkan cadangan yang dinyatakan dalam Kerangkakerja Pembangunan Kurikulum Kebangsaan (2014) dan beberapa perbincangan yang diadakan di pelbagai forum. Perbincangan ini tertumpu kepada: Pada umur apakah Kemahiran Teras yang diperlukan dan apakah Pembelajaran Abad ke-21 lain yang dapat membantu pembentukkan Kemahiran Teras? Kemahiran Teras ini merupakan Kemahiran Hidup Teras yang diilhamkan oleh WHO pada tahun 1999 yang juga telah diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui program Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21) mulai tahun 2014.

Jadual ini menggariskan perkara berkaitan antara Kemahiran Hidup Teras dan komponen lain Pembelajaran Abad ke-21 untuk pembentukkan diri seseorang individu pada pelbagai peringkat umur.

Umur   Dimensi Kendiri Individu Kemahiran Hidup Teras Pembelajaran Abad ke-21 Hasil Pembelajaran
3-5 Tahun Memahami dan Ekspresi Diri Kesedaran diri Komunikasi
 • Mengenal pasti bahagian tubuh manusia
 • Menyatakan keperluan dan emosi
 • Menunjukkan kebersihan diri
 • Mengenali sentuhan yang selamat dan tidak selamat
 • Meminta Bantuan
  Mempertingkatkan Diri Penyelesaian Masalah Pemikiran Kritikal, Komunikasi
 • Menyelesaikan masalah dengan menunjukkan rasa ingin tahu, penerokaan dan pemerhatian
  Membina dan Mengekalkan Perhubungan Mengendalikan Emosi Komunikasi, Kemahiran Sosial, Pemikiran Kreatif, Fleksibiliti
 • Mendekati dan bertindak balas kepada orang lain selain dari penjaga utama.
 • Berinteraksi dengan objek di persekitaran
Umur Dimensi Kendiri Individu Kemahiran Hidup Teras Pembelajaran Abad ke-21 Hasil Pembelajaran
6-10 Tahun Memahami dan Menerima Diri Kesedaran Diri, Komunikasi Berkesan, Membuat Keputusan Pemikiran Kritikal
 • Menunjukkan pandangan positif terhadap diri sendiri
 • Menunjukkan imej badan yang positif dan meraikan diri sendiri
 • Mengenal pasti perkara yang dia mahir dan di mana bantuan diperlukan
 • Mengenali stereotaip berkenaan jantina
  Mengurus dan Mengekspresikan Diri Kesedaran Diri, Komunikasi Berkesan, Pengurusan Emosi, Pemikiran Kritikal, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah Kemahiran Sosial, Kebolehsuaian
 • Menunjukkan tabiat yang sihat
 • Mengenal pasti keperluan dan emosi
 • Menyatakan keperluan dan emosi secara tegas
 • Menghormati sempadan untuk diri sendiri dan orang lain
 • Membezakan antara tingkah laku selamat dan tidak selamat
 • Mengambil bahagian dalam menjaga keselamatan
  Mempertingkatkan Diri Kesedaran Diri, Penyelesaian Masalah yang Berkesan Kemahiran Sosial, Komunikasi, Pemikiran Kritikal, Pemikiran Kreatif
 • Meneroka bidang yang diminati
 • Membentangkan  idea secara  ekspresif
 • Mengambil bahagian dalam aktiviti kelas yang melibatkan bercakap di hadapan kumpulan
 • Menyertai aktiviti kumpulan menggunakan kemahiran interaksi
 • Mahu memikul tanggungjawab dalam aktiviti bilik darjah
  Membina dan Mengekalkan Perhubungan Empati, Hubungan Interpersonal, Penyelesaian Masalah Pemikiran Kritikal, Pemikiran Kreatif, Inisiatif Komunikasi
 • Menunjukkan pemahaman tentang pandangan dan emosi orang lain
 • Menghormati perbezaan dan kepelbagaian
 • Menunjukkan penjajaran dengan matlamat kolektif
 • Menyumbang dalam pencapaian matlamat kolektif
 • Mempamerkan sikap berkongsi dan mengambil berat terhadap keluarga dan rakan-rakan
 • Menjaga alam sekitar
Umur Dimensi Kendiri Individu Kemahiran Hidup Teras Pembelajaran Abad ke-21 Hasil Pembelajaran
11- 13 Tahun Memahami dan Menerima Diri Membuat Keputusan, Kesedaran Diri, Penyelesaian Masalah Pemikiran Kritikal, Pemikiran Kreatif, Kemahiran Sosial, Komunikasi yang Berkesan,
 • Menerangkan berkenaan perubahan fizikal, psikologi dan sosio-emosi dalam diri dan rakan sebaya
 • Menunjukkan keselesaan dengan perubahan semasa remaja
 • Menerangkan strategi untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan
 • Menyatakan apa yang bernilai tentang diri sendiri
  Mengurus dan Mengekspresikan Diri Kesedaran Diri, Mengurus Emosi, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah, Empati Komunikasi, Pemikiran Kreatif, Kemahiran Sosial, Pemikiran Kritikal, Literasi Maklumat/ Teknologi/ Media
 • Memaparkan tabiat sihat secara konsisten
 • Menunjukkan ekspresi keperluan, pemikiran dan emosi yang sihat
 • Menunjukkan punya tanggungjawab terhadap tindakan sendiri
 • Mengurus jangkaan terhadapa diri sendiri dan orang lain untuk mengelakkan tekanan
 • Membezakan pengaruh yang berbeza (rakan sebaya, media) dan membuat pilihan yang betul dan bertanggungjawab
 • Mengenal pasti situasi selamat dan tidak selamat atas talian dan luar talian
 • Mengamalkan garis panduan keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain
 • Mengambil bahagian dalam menjaga keselamatan
 • Akses kepada sistem sokongan apabila diperlukan
 • Mengamalkan penggunaan media sosial yang bertanggungjawab
  Mempertingkatkan Diri Kesedaran Kendiri, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah, Hubungan interpersonal, empati Komunikasi, Pemikiran Kreatif, Pemikiran Kritikal, Fleksibiliti, Inisiatif, Produktiviti
 • Mempamerkan kesediaan untuk bekerja dan berinteraksi dengan pelbagai kumpulan
 • Menunjukkan pelbagai peranan yang membina dalam apa jua keadaan
 • Mengambil bahagian dalam projek berasaskan minat yang menunjukkan inovasi dan kreativiti
 • Pengurusan rutin dan sumber-sumber
  Membina dan Mengekalkan Perhubungan Kesedaran Diri, Mengurus Emosi, Empati, Hubungan Interpersonal, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah Pemikiran Kritikal, Komunikasi Berkesan, Pemikiran Kreatif
 • Mengenal pasti dan membina hubungan positif
 • Mengenal pasti perhubungan yang berbahaya
 • Berurusan secara berkesan dengan perhubungan berbahaya untuk mengurangkan/meminimumkan bahaya
 • Membina hubungan harmoni dengan rakan, keluarga dan persekitaran
 • Dapat menyatakan persamaan dengan keunikan kumpulan dan individu
 • Mengenal pasti stereotaip dan stigma dalam kehidupan seharian
 • Mempersoalkan dan mencabar stigma dan stereotaip serta membina hujah di sekelilingnya
 • Mengenal pasti punca konflik dan bertindak balas dengan sewajarnya
 • Membuat keputusan yang bertanggungjawab berkenaan dengan tingkah laku seksual
Umur Dimensi Kendiri Individu Kemahiran Hidup Teras Pembelajaran Abad ke-21 Hasil Pembelajaran
14- 18 Tahun Memahami dan Menerima Diri Kesedaran Diri, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah, Mengurus Emosi, Empati Kemahiran Sosial, Pemikiran Kritikal, Pemikiran Kreatif, Komunikasi, Maklumat/ Teknologi/ Literasi Media
 • Berkaitan dengan pelbagai pengalaman membesar yang telah menyumbang kepada perkembangan mereka
 • Menunjukkan dan menyatakan keselesaan dengan semua aspek keperibadian mereka (termasuk perbezaan individu)
 • Mengakses maklumat dan menganalisisnya untuk membezakan antara fakta dan mitos
 • Menyoal/ Mencabar mitos dan menunjukkan tingkah laku berdasarkan pemikiran saintifik
 • Memperlihatkan identiti individu dan sosial yang disukai
  Mengurus dan Menyatakan Diri Empati, Kesedaran Diri, Mengurus Emosi, Penyelesaian Masalah, Hubungan interpersonal Pemikiran Kritikal, Komunikasi, Pemikiran Kreatif
 • Membuat pilihan yang sihat berkaitan dengan kebersihan, pemakanan dan aktiviti fizikal
 • Menganalisis pengaruh yang berbeza dan membuat pilihan yang diketahui  dan bertanggungjawab (demi kepentingan diri sendiri dan orang lain)
 • Menunjukkan kemahiran mengurus emosi dengan berkesan
 • Meminimumkan tekanan dengan mengenal pasti dan menyampaikan jangkaan yang realistik
 • Menyedari, menentang, mencabar, mencari bantuan, melaporkan kebimbangan dan insiden keselamatan dan keselamatan yang berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain
 • Menganalisis pemikiran dan tidak terlibat dalam tingkah laku yang menjejaskan keselamatan dan keselamatan diri dan orang lain
 • Menunjukkan tingkah laku bertanggungjawab yang meminimumkan risiko dan mengurangkan bahaya
 • Mengakses dan menyediakan sokongan secara individu dan kolektif apabila diperlukan
  Mempertingkatkan Diri Kesedaran Diri, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah, Hubungan Interpersonal, Empati Komunikasi, Pemikiran Kreatif, Pemikiran Kritikal
 • Mempamerkan kemahiran peribadi dan interpersonal yang diperlukan untuk hidup berdikari
 • Mengenal pasti matlamat, memotivasikan diri, merancang dan mengurus sumber untuk mencapainya
 • Memotivasikan diri dan ahli pasukan untuk mencapai matlamat bersama
 • Mempamerkan bahasa untuk berkomunikasi tentang kemahiran, pengetahuan dan potensi kerjaya mereka.

BAB 5 – Pelaksanaan dan hasil Pembelajaran Abad ke-21

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

5.1. Kepelbagaian Kerangka Kerja

Pembelajaran Abad ke-21 adalah hasil dari pembelajaran berasaskan pengalaman, sebagai contoh, ianya diserap melalui pemerhatian, pemahaman, pengamalan dan pengalaman. Sebelum kita mula untuk memperincikan tentang perlaksanaan kemahiran ini dalam proses pengajaran-pembelajaran, marilah kita memahami apakah kepelbagaian rangka kerja yang dikemukakan dalam bidang ini. Kajian literatur berikut mengemukakan beberapa perkara penting:

 • Ackerman dan Perkins (1989) mencadangkan bahawa dalam mengajar kemahiran berfikir sebagai ‘metakurikulum’ yang diadun bersama matapelajaran teras. Pelajar diberi pengalaman pembelajaran yang jauh lebih koheren – mereka akan tahu kenapa mereka diajar jenis-jenis kemahiran tadi dan mereka mampu untuk mempergunakan kemahiran tersebut bagi memahami isi kandungan kurikulum yang mereka pelajari.

Penilaian dan Pengajaran Pembelajaran Abad ke-21 (projek ATC21S 2013):

Kerjasama antarabangsa di kalangan ahli akademik, kerajaan dan para penyelidik tiga syarikat teknologi utama (ATC21S 2013) telah membuat kesimpulan bahawa Pembelajaran Abad ke-21 boleh kategorikan kepada empat kategori yang luas: (i) cara berfikir; (ii) cara bekerja; (iii) alatan untuk bekerja; dan (iv) kemahiran untuk hidup di dunia (Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley dan Rumble, 2010). Dalam kategori ini, mereka mengenal pasti sepuluh kemahiran sebagai merangkumi semua yang lain dan menampung semua jenis pendekatan. Khususnya, Menyelesaikan Masalah, dan operasi serta konsep ICT, disenaraikan oleh semua organisasi dalam jadual berikut. Komunikasi, kerjasama dan literasi maklumat.

Pengkategorian Pembelajaran Abad ke-21: Kepelbagaian Rangkakerja

ATC21S Pembelajaran Abad ke-21 yang telah dinilai oleh ATC21S
Katagori Pembelajaran Abad ke-21 Pembelajaran Abad ke-21 Kumpulan Perkongsian bagi Pembelajaran Abad ke-21 (2013 Lisbon Council (2007) ISTE NETS (2013) ETS Skill (2013)
Corak Pemikiran Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan Inovasi   Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan Inovasi
Pemikiran Kritikal, Menyelesaikan Masalah Membuat Keputusan Pemikiran Kritikal, Menyelesaikan Masalah Membuat Keputusan Menyelesaikan Masalah Pemikiran Kritikal, Menyelesaikan Masalah Membuat Keputusan Pemikiran Kritikal, Menyelesaikan Masalah  
Pembelajaran untuk Belajar tentang Metakognasi        
Skil Bekerja Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi
Kolaborasi Kolaborasi Kolaborasi   Kolaborasi
Alat Bekerja Celik Maklumat Celik Maklumat, Celik Media Celik Maklumat Celik Maklumat Celik Maklumat
Celik Teknologi Maklumat Pengoperasian Teknologi Maklumat dan Konsep Pengoperasian Teknologi Maklumat dan Konsep Pengoperasian Teknologi Maklumat dan Konsep Pengoperasian Teknologi Maklumat dan Konsep Pengoperasian Teknologi Maklumat dan Konsep
Kehidupan di Dunia Kewarganegaraan        
Kehidupan dan Kerjaya Inisiatif Fleksibiliti Kepimpinan Kelenturan Kebolehsuaian   Inisatif Arahtuju Diri
Tanggungjawab Sendiri dan Sosial        

Justeru, karya yang diterbitkan di atas telah membangkitkan dua elemen penting untuk perlaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 dalam proses pengajaran-pembelajaran. Berikut adalah: Subjek/Bidang Teras bagi Tema Abad Ke-21:


5.1.1. Bidang Teras

Ini termasuk Bahasa Ibunda/Bacaan, Bahasa Dunia termasuk Bahasa Inggeris, Kesenian, Geografi, Sejarah, Matematik, Sains, Kerajaan/Sivik.


5.1.2. Tema Pembelajaran Abad ke-21

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)


5.1.2.1. Kesedaran Global
 • Belajar daripada dan bekerjasama dengan individu daripada pelbagai budaya, agama negara dan sebagainya
 • Saling menghormati di mana-mana dan semua komunikasi/perbualan
 • Memahami budaya dan bahasa lain dari bangsa lain

5.1.2.2. Celik Kewangan, Ekonomi, Perniagaan dan Keusahawanan
 • Membuat pilihan ekonomi peribadi yang sesuai
 • Mengetahui peranan ekonomi dalam kehidupan seharian
 • Meningkatkan produktiviti dan pilihan kerjaya.

5.1.2.3. Kesedaran Sivik
 • Penyertaan secara efektif dalam cara hidup bersivik
 • Sedia maklum tentang sistem dan proses Kerajaan
 • Menjalankan hak dan kewajipan menjadi warganegara yang bertanggungjawab di peringkat tempatan, negeri, kebangsaan dan global.
 • Memahami implikasi sebarang keputusan sivik terhadap negara dan juga antarabangsa

5.1.2.4. Kesedaran Kesihatan
 • Kesedaran dan pemahaman tentang kesihatan asas, keselamatan dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya dan menggunakannya untuk mempertingkatkan kadar kesihatan
 • Pengetahuan dan pemahaman tentang kesihatan holistik, termasuk diet yang betul, pemakanan, senaman dan cara kehidupan yang bebas dari tekanan
 • Menggunakan maklumat yang ada untuk membuat keputusan berkaitan kesihatan yang sesuai.
 • Mewujudkan dan memantau matlamat kesihatan diri dan keluarga.

5.1.2.5. Kesedaran Alam Sekitar
 • Pengetahuan dan pemahaman tentang alam sekitar dan situasi dan keadaan yang boleh mempengaruhinya;
 • Kesedaran tentang kesan kehidupan seharian dan aktiviti seharian terhadap alam semula jadi, seperti peningkatan pencemaran, populasi dan lain-lain
 • Menyiasat dan menganalisa isu yang mempengaruhi alam sekitar bagi mencapai kesimpulan dan penyelesaian yang betul
 • Bertindak secara individu dan kolektif bagi menangani isu dan cabaran berkaitan alam sekitar

Bermakna, dalam merangka dan melaksanakan kurikulum ianya mestilah mempunyai:

 • Pembelajaran Abad ke-21, mata pelajaran teras dan tema abad ke-21 diadun dalam tatacara pengajaran-pembelajaran;
 • Tahap komprehensif serta fleksibiliti;
 • Kandungan dan bahan yang dapat menggalakkan pemikiran dan pertimbangan;
 • Kebebasan pelajar mengutarakan input dan antaradisiplin

Mata Pelajaran Asas dan Tema Abad ke 21
Kemahiran Hidup dan Kerjaya
Kemahiran Pembelajaran dan Inovasi
Kemahiran Maklumat, Media dan Teknologi
Piawaian dan Pentaksiran
Kurikulum dan Pengajaran
Pembangunan Profesional
Persekitaran Pembelajaran
Sumber

Rangka kerja di atas menunjukkan bahawa rangka kerja pelaksanaan bersama dengan meta-kurikulum di mana kurikulum, pedagogi, persekitaran pembelajaran dan pentaksiran adalah berjalin di sekitar Mata Pelajaran Teras dan tema Abad ke-21.


5.2. Hasil yang Lebih menyeluruh dari Pembelajaran Abad ke-21

NO. HASIL KEMAHIRAN
1. Pemikiran Kritikal
 1. Membuat Pertimbangan Yang Efektif 
  • Berkebolehan membuat pertimbangan yang sesuai dengan situasi
 2. Menggunakan Sistem dan Proses dengan Pemikiran Pintar dan Rasional
  • Menganalisis bagaimana bahagian-bahagian sistem/ gabungan proses/ melengkapi antara satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang lengkap
 3. Menilai dan Mengambil Keputusan keatas sesuatu isu selepas melakukan penilaian yang sebaiknya terhadap bukti, dakwaan, hujah dan sebagainya  
  • Menganalisa dan menilai dari pelbagai perspektif  
  • Membuat perkaitan antara pelbagai jenis maklumat yang ada  
  • Mentafsir maklumat yang ada dan membuat kesimpulan selepas membuat analisa secara efektif.   
  • Menunjukkan kebaikan dan keburukan semasa menyelesaikan masalah  
  • Merangka penyelesaian inovatif pelbagai jenis masalah baru yang luar biasa  
  • Mengenalpasti dan bertanya soalan penting yang releven untuk mengemukakan pelbagai perspektif dan untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih baik
2.

Kreativiti

Dan

Inovasi

 1. Berfikir Secara Kreatif
  • Menggunakan pelbagai teknik untuk mencipta dan mengembangkan idea baharu (contohnya semasa sesi brain-storming
  • Menggunakan semua konsep yang ada untuk mencipta atau membayangkan & memahami idea baru dan berguna 
  • Menghuraikan, memperhalusi, menganalisis dan menilai idea untuk meningkatkan usaha kreatif kepunyaan sendiri
 2. Bekerja Secara Kreatif dengan Orang Lain
  • Membangun, melaksanakan dan menyampaikan idea baharu kepada orang lain  Bersikap terbuka dan responsif terhadap kepelbagaian idea 
  • Menggabungkan input kumpulan dan maklum balas ke dalam kerja seharian  Memahami had praktikal untuk menerima pakai idea baharu 
  • Menganggap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri
 3. Melaksanakan Inovasi
  • Melaksanakan idea kreatif ke arah sumbangan yang bermanafaat
3. Kerjasama
 1. Kebolehan untuk bekerjasama dengan Orang Lain
  • Berupaya untuk bekerja dengan efektif dan menghormati semua kelainan dan kepelbagaian senario di tempat kerja.
  • Dapat menyesuaikan diri demi mencapai matlamat bersama 
  • Memikul tanggungjawab bersama untuk kerja kolaboratif, dan menghargai sumbangan individu yang dibuat oleh setiap ahli pasukan
4. Komunikasi
 1. Berkomunikasi Dengan Jelas
  • Berkomunikasi dengan efektif secara lisan, bukan lisan dan bertulis dalam pelbagai bentuk dan konteks sosial, budaya, dan linguistik yang pelbagai 
  • Mendengar dengan berkesan untuk membuat kesimpulan dan makna 
  • Gunakan komunikasi untuk pelbagai tujuan dan fungsi 
  • Gunakan beberapa bentuk media dan teknologi serta tahu tentang keberkesanannya
5.

Literasi Maklumat,

Literasi Media,

Literasi Teknologi

 1. Literasi Maklumat
  • Menaksir dan menilai maklumat secara cekap dan kritikal 
  • Menggunakan maklumat dengan tepat dan kreatif untuk menyelesaikan isu atau masalah 
  • Menguruskan aliran maklumat daripada pelbagai sumber 
  • Menggunakan pemahaman asas tentang isu etika/undang-undang yang berkaitan dengan akses dan penggunaan maklumat
 2. Literasi Media
  • Memahami tentang penyediaan dan tujuan mesej melalui media  Meneliti pelbagai adab/cara mentafsir mesej 
  • Memahami isu etika/undang-undang berhubung dengan akses dan penggunaan media 
  • Memahami dan menggunakan ciri-ciri bahan media yang sesuai dan konvensional  
  • Mampu memahami dan menggunakan secara efektif ungkapan dan tafsiran yang paling sesuai dalam persekitaran pelbagai budaya.
 3. Literasi Teknologi  
  • Menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyelidik, menyusun, menilai dan komunikasi maklumat 
  • Mampu menggunakan teknologi digital, rangkaian komunikasi dan alatan untuk mengakses, mengurus, mengintegrasikan, menilai dan mencipta maklumat untuk kehidupan yang sebenar
6.

Kelenturan

Dan

Kebolehsuaian

 1. Kesediaan untuk Berubah
  • Menyesuaikan diri dengan pelbagai peranan, tanggungjawab pekerjaan, jadual dan konteks.  
  • Bekerja dengan efektif dalam sebarang senario utama perubahan
 2. Bersikap Fleksibel
  • Menerima dan bertindak terhadap maklum balas dengan berkesan  
  • Berurusan secara positif dengan pujian, halangan dan kritikan  
  • Memahami, berunding dan menimbangtara kepelbagaian pandangan dan kepercayaan untuk mendapatkan penyelesaian, terutamanya dalam persekitaran kepelbagaian budaya
7.

Kepimpinan

Dan

Tanggungjawab

 1. Kepimpinan Melalui Teladan
  • Gunakan kemahiran interpersonal dan
  • Menyelesaikan Masalah  untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain ke arah matlamat  
  • Melibatkan kekuatan orang lain bagi mencapai matlamat bersama  Memberi inspirasi kepada orang lain untuk mencapai yang terbaik melalui teladan  
  • Menunjukkan integriti dan tingkah laku beretika dalam menggunakan pengaruh dan kuasa
 2. Bertanggungjawab terhadap Semua Orang
  • Bertindak secara bertanggungjawab demi menjaga kebajikan masyarakat dan negara
8.

Inisiatif

Dan

Hala Tuju Diri

 1. Mengurus Matlamat dan Masa
  • Tetapkan matlamat dengan menetapkan kriteria kejayaan diantara yang nyata dan tidak nyata.   
  • Menggunakan masa dan menguruskan beban kerja dengan cekap
 2. Bekerja Secara Berdikari
  • Memantau, menentukan, mengutamakan dan menyelesaikan tugas.
 3. Jadilah Pelajar yang belajar secara sendiri
  • Meneroka maklumat baru untuk mencapai tahap kecekapan tertinggi dalam sesuatu tugasan  
  • Mengambil inisiatif untuk belajar kemahiran sehingga ke peringkat professional  
  • Menjadi pelajar sepanjang hayat  
  • Menganalisis masa lalu secara kritikal dan positif untuk menjadikan masa depan lebih baik
9.

Produktiviti

dan

Tanggungjawab

 1. Pengurusan Projek
  • Tetapkan dan penuhi matlamat, walaupun menghadapi halangan dan tekanan yang tinggi  
  • Mengutamakan, merancang dan mengurus kerja untuk mencapai hasil yang diharapkan
 2. Menunjukkan hasil
  • Mengamalkan nilai, etika dan kemahiran secara profesionalisme, pengurusan masa, menepati masa, disiplin, kesabaran, kerjasama dan sikap menerima teguran bagi memberikan hasil yang sewajarnya
10.

Interaksi Sosial

Dan

Silang Budaya

 1. Interaksi Berkesan
  • Lebih banyak mendengar  
  • Tahu bila masa untuk bercakap  
  • Hormat menghormati
 2. Bekerja dalam pasukan yang mempunyai kepelbagaian
  • Menghormati perbezaan dan bekerja secara berkesan dengan orang daripada pelbagai latar belakang  
  • Bersikap terbuka terhadap kepelbagaian perspektif  
  • Menggabungkan dan menggunakan idea daripada pasukan yang pelbagai untuk berinovasi demi melaksanakan tugasan.

BAB 6 – Pembelajaran Abad ke-21: Tujuan, Hasil, Strategi dan Aktivitinya

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Berfikir itu sendiri adalah satu kemahiran, apa yang  diperlukan adalah:

 1. Set maklumat dan kepercayaan, kemahiran menjana dan memproses, dan
 2. Tabiat dan kebiasaan yang berdasarkan iltizam intelektual, dalam menggunakan kemahiran tersebut untuk dijadikan panduan perilaku

Berfikir adalah satu kemahiran. Tetapi bagaimana? Kemahiran ialah kebolehan melakukan sesuatu dengan baik. Berfikir adalah proses pemikiran untuk mempertimbangkan atau menaakul tentang sesuatu. Apabila pemikiran disalurkan dan digunakan dengan betul untuk memahami, menganalisis, mentafsir dan mencapai satu kesimpulan, maka ia boleh ditafsirkan sebagai kemahiran berfikir. Kita boleh mencapai pelbagai kejayaan dengan membuat sesuatu secara sistematik termasuklah berfikir.

Kita akan meneliti secara lebih mendalam bagi setiap kemahiran kemahiran ini bagi memahami tujuan serta hasilnya dan selanjutnya apakah strategi dan aktiviti-aktiviti yang dapat membantu membentuk kemahiran ini. Strategi dan aktiviti aktiviti ini dikumpulkan melalui sumber dari orang ramai.

Sila Ambil Perhatian: Aktiviti ini boleh digabungkan dengan mata pelajaran semasa sesi pembelajaran di dalam bilik darjah, atau boleh dijalankan dalam waktu lapang atau diintegrasikan dengan Seni dan Sukan.

Apa yang sedang berlaku?
Kumpul maklumat asas dan mula memikirkan soalan.

Adakah ianya penting?
Tanya diri anda mengapa ia penting dan sama ada anda bersetuju dengannya atau tidak

Apa yang saya tidak nampak?
Ada perkara/benda penting yang hilang?

Bagaimana saya tahu?
Tanya diri anda dari mana maklumat itu datang dan bagaimana ia bermula

Siapa yang menyatakannya?
Status penyampai berita dan bagaimana dia boleh mempengaruhi sesuatu informasi

Apa lagi? Bagaimana jika?
Apakah idea lain yang wujud dan adakah terdapat kemungkinan lain?


pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.1. Pemikiran Kritikal

KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL

1

Pengetahuan     Mengenal pasti dan mengingat semula maklumat

Takrifkan

Isi Tempat Kosong

Senarai

Identiti

Label

Mengesan

Padankan

Ingat

Nama

Ingat semula

Eja  

Nyatakan

Beritahu

Menggariskan  

Siapa ______________________?

Apa ______________________?

Dimana _____________________?

Bila _____________________?

Bagaimana __________________?

Nyatakan ____________________?

Apakah _____________________?  

2

Kefahaman   Menyurus dan Memilih fakta dan idea

Menukar

Memerincikan

Menerangkan

Menafsir

Parafrasa

Susun atur

Menyatakan Semula

Menceritakan Semula

Menulis Semula

Merumuskan

Mengesan

Menterjemah  

Menceritakan semula __________ dengan ayat sendiri.

Apakah idea utama __________?

Apakah perbezaan yang wujud antara __________?

Bolehkah kamu menulis dalam bentuk rumusan ringkas?    

3

Aplikasi     Penggunaan Fakat, Aturan dan Prinsip

Aplikasi

Menghitung

Menyimpulkan

Membina

Demonstrasi

Menentukan

Melukis

Mencari

Memberi Contoh

Menggambarkan

Membuat

Mengoperasikan

Menunjukkan

Menyelesaikan

Nyatakan peraturan prinsipal

Menggunakan

Bagaimanakah ______ adalah satu contoh ______?

Bagaimanakah ______ ada kaitan dengan_______?

Mengapa ______ amat ditekankan?

Adakah anda tahu satu lagi contoh di mana ______?

Bolehkah ini terjadi apabila _______?

4

Analisa     Mengasingkan keseluruhan dalam bahagian komponen

Analisa

Kategorikan

Klasifikasikan

Bandingkan

Perbandingan

Perbahasan

Tolak Tentukan faktor

Gambar rajah

Membezakan

Mengkaji

Membezakan

Meneliti

Membuat kesimpulan

Memperincikan  

Apakah komponen atau ciri _____?

Kelaskan ______ mengikut ______?

Merencanakan/diagram________?

Bagaimanakah _______ berbanding/berbeza dengan_______?

Apakah bukti yang boleh anda kemukakan untuk _____?

5

Sintesis     Menggabungkan idea untuk membentuk satu keseluruhan yang baru

Ubah

Gabung

Gubah

Membina

Hasilkan

Me-reka

Cari penyelesaian di luar kotak

Merumus

Menjana mencipta asal-usul merancang

Meramal

Berpura-pura

Menghasilkan

Susun semula

Merekonstruksi

Susun semula

Semakan

Cadangkan

Andaikan

Visualisasikan

Tulis/Catat    

Apa yang anda dapat ramalkan/dapati daripada ____?

Apa lagi idea yang anda boleh cadangkan  _____?

Bagaimana anda akan me-reka/menghasilkan sesuatu yang baru untuk  ____?

Apa lagi cadangan yang anda boleh kemukakan untuk  _____?

Apa yang akan terjadi jika anda gabungkan _____? dengan _____?  

6

Penilaian     Mengembangkan pendapat, pertimbangan, atau keputusan

Menilai

Memilih

Membandingkan

Memuktamadkan

Membuat keputusan

Pertahankan

Menilai

Menyumbangkan pendapat anda

Menghakimi

Menjustifikasi

Keutamaan

Penggolongan

Menaksir/Menilai

Memilih

Menyokong

Menilai  

Adakah anda bersetuju bahawa _____?

Terangkan

Apa pendapat anda mengenai _______?

Apa yang paling penting?

Utamakan _______ mengikut _______?

Bagaimanakah anda membuat keputusan tentang _______?

Apakah kriteria yang akan anda gunakan untuk menilai _______?

Kita telah melihat bahawa ‘Berfikir’ itu sendiri adalah satu kemahiran. Setiap individu mempunyai kemahiran untuk Pemikiran Kritikal; hanya tahap pemikiran dan motivasi sahaja yang dapat membezakan antara keduanya. Pemikiran cara Machiavellian juga merupakan contoh Pemikiran Kritikal tetapi dipengakhirannya ia lebih bermotivasi untuk kepentingan sendiri. Apabila motivasi adalah berasaskan kesamarataan, penerapan nilai dan integriti, pemikiran kritikal boleh memberi faedah yang besar kepada manusia. Oleh sebab itu perkembangan kemahiran Pemikiran Kritikal dan pembentukkan watak adalah usaha sepanjang hayat.

Asas  Fakta/ Pendapat / Buah FIkiran /Hipotesis etc.
 • Menganalisa
 • Berhujah
 • Mengklasifikasikan
 • Membandingkan dan membezakan
 • Mentakrifkan
 • Menghuraikan
 • Menilai
 • Menjelaskan
 • Menyelesaikan Masalah
 • Menjejaki sebab dan akibat
TujuanPemikiran Kritikal adalah diperlukan untuk pelajar berfikir secara jelas, rasional, logik dan bebas.
StrategiKeluar daripada zon selesa:
 • Adalah penting untuk menguji zon selesa pelajar dengan soal balas.
 • Soal balas ini akan menyebabkan pelajar menjadi tidak tenang dan gopoh untuk mendapatkan jawapan dengan cepat dan berfikir.6.1.1. Aktiviti untuk Pemikiran Kritikal

Adla Badli (Debat Spontan)
Tanya Diri (Reka Sendiri Soalan)
Gol Mol (Teka-teki)
Isikan Tempat Kosong
Perlu Bertanya untuk Faham (Soal Balas)
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.1.1.1. AdlaBadli (Debat Spontan)

Prosesnya adalah sama seperti perdebatan biasa

 • Topik akan diberikan kepada pelajar dan mereka akan membuat pemilihan pihak; (Pencadang/Pembangkang). Tetapi apabila debat akan dimulakan, guru akan menukar ahli bagi ke dua-dua pasukan dan setiap pasukan akan diberikan sedikit masa untuk membuat persiapan semula.
 • Perubahan pihak secara mengejut ini akan membuatkan murid menjadi tidak senang, tetapi mereka terpaksa cuba untuk berfikir dengan cara lain bagi mewakili pihak yang baru.

6.1.1.2. Tanya Diri (Reka Sendiri Soalan)
 • Sebuah aktiviti yang boleh lakukan di mana pelajar perlu menyediakan soalan selain daripada soalan buku teks.
 • Latihan ini akan membantu pelajar untuk berfikir dengan cara yang berbeza bagi mencipta soalan. Guru akan menilai sama ada soalan itu asli atau tidak.

6.1.1.3. Isikan Tempat Kosong
 • Murid murid diberikan kertas dan pen. Satu gambar ditunjukkan oleh guru kepada murid-murid dan mereka diminta untuk menulis tentang apa yang mereka nampak berlaku dalam gambar tadi.
 • Kemudian minta mereka menulis di bahagian bawah apa yang mereka percaya sebenarnya berlaku dalam gambar tadi.
 • Pada ruang yang kosong, tulis apakah langkah-langkah yang anda telah ambil bagi mecapai kesimpulan yang anda telah dapat berkenaan gambar itu tadi.

6.1.1.4. Perlu Bertanya untuk Faham (Soal Balas)
 • Ini adalah versi lanjutan tanya diri anda. Pelajar-pelajar akan membentangkan soalan mereka di hadapan kelas dan rakan-rakannya akan menyoal tentang sebab pelajar tersebut bertanyakan soalan tadi.
 • Ini akan menggalakkan Pemikiran Kritikal bagi kedua-dua pelajar yang bertanya dan menjawab akan soalan tersebut.

6.1.1.5. GolMol (Bertanya teka-teki)
 • Dalam aktiviti ini, guru akan bertanyakan teka-teki daripada subjek yang berbeza supaya murid murid perlu berfikir dalam arah yang berbeza untuk subjek yang berbeza.

6.2. Kreativiti dan Inovasi

Apakah kemahiran kreativiti?
Rasa ingin tahu
Bertanya
Memerhati
Penyelidikan
Berimaginasi
Mendapat Idea dari Ciptaan terbaik
Berfikiran Terbuka
Mendengar
Berfikir Di Luar Kotak
Meneroka
Menyelesaikan Masalah
Mengenalpasti
Bertindakbalas
Memberikan Jalan Penyelesaian
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Kreativiti ialah kecenderungan untuk menjana atau mengenali idea baru, jalan alternatif, atau kemungkinan baru yang mungkin berguna dalam menyelesaikan masalah, boleh berkomunikasi dengan orang lain, dan menghiburkan diri sendiri serta orang sekeliling.

Bagaimana untuk mengetahui sama ada saya seorang yang kreatif?

 1. Bertenaga dan tenang mengikut keadaan dan keperluan
 2. Baik tetapi tidak mudah terpedaya
 3. Pintar
 4. Suka bermain tapi berdisiplin, bertanggungjawab.
 5. Imaginatif dan romantis tetapi pada masa yang sama adalah seorang yang berealiti tegas.
 6. Rendah hati dan tegas
 7. Bersemangat tentang kerja anda, tetapi masih objektif

Asas  
 • MembayangkanMengakses Maklumat dan Menggunakan TeknologiBrain-stormingBersoal jawabMenghiburkanImprovisasiMenggubahMenyelesaikan Masalah Mereka bentukMencipta
TujuanUntuk menggalakkan pelajar mencuba dan mempelajari perkara baru; Untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan sosial Untuk memperkembangkan pemikiran lateral Untuk mengetahui bahawa terdapat pelbagai cara pendekatan terhadap sesuatu situasi
Strategi
 1. Memberi contoh-
  Cuba pengakhiran cerita yang berbeza kepada cerita sedia ada. Kemukakan soalan kepada pelajar. Pelajar dan rakan rakannya akan mencari pengakhiran cerita yang baru
 2. Pupuk Persekitaran Mesra Soalan (Tanya mengapa)-
  Menggalakkan pelajar membina tabiat bertanya soalan “mengapa” atas sebarang informasi, idea dan kepercayaan yang biasanya dipandang remeh

6.2.1. Aktiviti Kreativiti

Kreativiti
Ruang Kreatif
Kaedah alternatif Pelajaran & Pembelajaran
S.C.A.M.P.E.R
Ceritakan tentang Gambar
Salah itu Betul
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.2.1.1. Ceritakan tentang Gambar
 • Di bawah aktiviti ini, kanak-kanak akan menggunakan pelbagai imej untuk bercakap dan menyatakan pendapat dan pandangan mereka. Mereka boleh menggunakan emoji, benda-benda seperti pensel, pen, warna, tablet, papan tulis, buku nota dan sebagainya. Apa sahaja yang mereka boleh fikirkan, untuk menyatakan pandangan mereka.
 • Ini akan membantu kanak-kanak berfikir secara berbeza daripada corak biasa dan juga pemahaman melalui sesuatu perkara juga akan membantu dalam membuka cara baru untuk berfikir.

6.2.1.2. S.C.A.M.P.E.R.

Ia pada asasnya adalah untuk meneroka idea baharu dengan menguji dan mempersoalkannya dari sudut yang berbeza. Untuk setiap huruf mnemonik, tanya diri anda soalan berkaitan tentang tugas anda atau masalah yang dihadapi:

 • (Substitute) Gantikan, Contoh: Apakah yang akan berlaku kepada tugas itu jika kita menukar X dengan Y?
 • (Combine) Gabungkan, Contoh.: Apakah yang akan berlaku kepada tugasan itu jika kita menggabungkan X dan Y?
 • (Adapt) Menyesuaikan, Contoh.: Apakah perubahan yang perlu dibuat untuk menyesuaikan tugas ini kepada konteks yang berbeza?
 • (Modify) Ubah suai, Contoh.: Apakah yang boleh kita ubah suai untuk mencipta lebih nilai pada tugasan ini?
 • (Put) Digunakan untuk kegunaan lain, contoh.: Apakah kegunaan atau aplikasi lain yang mungkin ada pada tugas ini?
 • (Eliminate) Hapuskan, Contoh.: Apakah yang boleh kita keluarkan daripada tugas untuk memudahkannya?
 • (Reverse) Membalikkan, Contoh.: Bagaimanakah kita boleh menyusun semula tugasan ini untuk menjadikannya lebih berkesan?

Kaedah ini membolehkan kita untuk mendekati tugas atau masalah dengan cara yang tidak dijangka. Setiap soalan memerlukan pemikiran mendalam tentang isu tersebut dan mempertimbangkan kemungkinan baharu.


 6.2.1.3. Salah itu Betul
 • Dalam aktiviti ini, pasukan dua individu akan dibuat dan seorang individu akan bertanyakan soalan daripada individu lain dan individu pertama perlu memberikan jawapan yang salah bagi soalan yang dikemukakan.

Aktiviti ini akan membantu kanak-kanak untuk berfikir dengan cepat dan berbeza daripada jawapan yang diberikan.


6.2.1.4. Ruang Kreatif
 • Ini termasuk menyediakan ruang untuk aktiviti kreatif seperti drama, kuiz, lukisan, pertandingan muzik dan lain-lain. Guru akan memastikan aktiviti ini diadakan dari masa ke semasa di dalam kelas supaya kanak-kanak dapat menyepadukan ruang kreatif mereka dengan kurikulum mereka.

6.2.1.5. Kaedah alternatif Pelajaran & Pembelajaran
 • Sebagai sebahagian daripada pelajaran, guru juga boleh menggalakkan kreativiti dengan meminta kanak-kanak mempersembahkan versi cerita mereka sendiri selepas selesai membaca cerita daripada buku teks.
 • Ini akan menggalakkan kanak-kanak menjadi seorang pencerita. Kanak-kanak juga boleh menyampaikan cerita mereka dalam bentuk tulisan.

6.2.2. Aktiviti Inovasi

Aktiviti Inovasi
Pembelajaran Berasaskan Projek
Realiti Maya (Virtual Reality)
Dua Sudah Cukup
Bebaskan Mereka
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.2.2.1. Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL)
 • Dalam kaedah ini, Pelajar bertanya, menyiasat dan menganalisis soalan atau masalah atau isu yang mencabar untuk mencari penyelesaian baru.

6.2.2.1.1. Pembelajaran Berasaskan Fenomena (PhenoBL)
 • Ini adalah kaedah pengajaran-pembelajaran pelbagai disiplin dan membina yang berasaskan fenomena dunia sebenar, seperti air, kesihatan, tenaga dan lain-lain sebagai titik permulaan, bukan mata pelajaran biasa seperti dalam sekolah. Ia menggalakkan pelajar untuk bertanya, dan menjadi pelajar yang aktif.

6.2.2.2. Realiti Maya
 • Pembelajaran dan interaksi dalam 3D.
 • Memahami dunia 3D dengan cara yang mengasyikkan untuk berinovasi dalam bidang pilihan mereka.
 • Anda boleh membawa mereka ke puncak gunung, taman, tempat bersejarah melalui pengalaman 3D untuk menerangkan pengalaman mereka selepas itu, mengenai topik situasi.
YouTube player
Simulasi Realiti Maya (Virtual Reality) oleh Cherating Lagoona Villa Resort


6.2.2.3. Dua Sudah Cukup
 • Berikan kanak-kanak dua jenis bentuk, contoh: segi empat tepat, segi tiga dan minta mereka melukis satu benda menggunakan bentuk tersebut sahaja. Sebagai contohnya mereka boleh melukis kereta, haiwan, bunga dan lain lain.
 • Ini akan meningkatkan daya pemikiran kanak-kanak dan kesannya akan meningkatkan kemahiran inovatif mereka.

6.2.2.4. Bebaskan Mereka
 • Bawa kanak-kanak keluar kelas dan biarkan mereka bebas. Kemudian tanya mereka apa yang mereka lihat dan bagaimana mereka boleh mengaitkannya dengan subjek yang berbeza.
 • Ini akan membantu kanak-kanak mengembangkan pengetahuan mereka tentang subjek tersebut. Di samping itu, dengan/untuk ini, inovasi kanak-kanak/penginovasian kanak-kanak juga akan terhasil tentang bagaimana mereka boleh mengaitkan bahan yang berbeza dengan subjek yang berbeza.

6.2.2.5. Biarkan Mereka Rehat
 • Memberi masa rehat kepada kanak-kanak dari kelas dan memberi masa tersebut untuk minat dan hobi mereka. Apabila kanak-kanak menghabiskan masa melakukan perkara yang mereka suka, itu akan membantu otak mereka untuk bekerja dengan lebih inovatif.

6.3. Kolaborasi

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Kolaborasi ialah keupayaan untuk bekerja dengan orang lain secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan kerjasama semasa mengambil tindakan, menghormati keperluan dan perspektif orang lain dan menyumbang kepada dan menerima hasil akhir. Kolaborasi membantu mengembangkan minat dan keseronokan dalam proses pengajaran pembelajaran. Ia meluaskan sempadan budaya, sosial dan alam sekitar dengan berkesan serta membantu kanak-kanak memahami keprihatinan sosial dan alam sekitar dengan lebih baik.

Asas  
 • Memperuntukkan sumber
 • Brain-storming
 • Proses membuat keputusan
 • Mewakilkan
 • Menilai
 • Penetapan matlamat
 • Mengetuai
 • Mengurus masa
 • Menyelesaikan konflik
 • Membina pasukan (Team Building)
Tujuan Kemahiran Bekerjasama dapat memperkasakan pelajar untuk bekerjasama dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah yang diberikan.
Strategi
 1. Modelkan apa yang akan kita jangkakan: Kita perlu memudahkan dan memodelkan diri kita untuk apa yang dicita-citakan dan apa yang kita harapkan pelajar kita akan jadi dan akan lakukan.
 2. Ajar Mereka Cara Berunding: Pelajar perlu memahami bahawa menjadi lantang tidak bermakna didengari. Perunding yang baik mendengar dengan baik, sabar dan fleksibel, berkongsi idea dan bidang konsensus, dan boleh berfikir di bawah tekanan.

6.3.1. Aktiviti Kolaborasi

Kolaborasi
‘Save the Last Word for Me’
Projek secara “Hands On”
Permainan Berantai
Cari untuk Menang
Sandiwara Bisu
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.3.1.1. ‘Save the Last Word for Me’

Kanak-kanak mengambil bahagian secara aktif melalui pertuturan dan juga mendengar. Mereka bekerja dalam kumpulan, berkongsi dan membincangkan tentang respons dan perspektif mereka tentang sesuatu isu. Ini boleh digunakan untuk membina kemahiran kolaboratif, pemikiran kritikal dan kemahiran menyelesaikan masalah mereka.


6.3.1.2. Projek secara “Hands On”

Gunakan aktiviti Pembelajaran berasaskan Pengalaman. Rujuk EXCEL (Lanskap Pembelajaran melalui Pengalaman dan Pendidikan berasaskan Kompetensi) oleh Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia mengenai Pembelajaran berasaskan Pengalaman


6.3.1.3. Mengintegrasikan Sukan dalam Pengajaran-Pembelajaran

Sukan menggalakkan kerja berpasukan, kerjasama dan membuat keputusan. Mengintegrasikan sebarang aktiviti sukan untuk mengajar topik yang sukar akan melibatkan semua orang secara bersesama. Contoh permainan tradisional melayu seperti congkak untuk mengajar MATEMATIK.


6.3.1.4. Cari untuk Menang

Untuk permainan ini, guru akan membahagikan pelajar dalam kumpulan berempat atau berlima dan memberi mereka beberapa soalan yang jawapannya perlu dicari menggunakan petunjuk yang berbeza yang diberikan oleh guru. Ini akan menjadi aktiviti yang menyeronokkan dan kerjasama diperlukan untuk melengkapkan aktiviti ini


6.3.1.5. Sandiwara Bisu

Dalam aktiviti ini, kanak-kanak akan dibahagikan kepada 4-5 kumpulan. Guru akan menyediakkan kertas nota yang dituliskan pelbagai konsep dan topik daripada subjek yang telah dipilih. Setiap kumpulan akan diberikan peluang untuk meneka topik atau konsep yang sedang di lakonkan secara oleh kumpulan lain. Semasa seorang ahli kumpulan melakonkannya, kanak-kanak yang lain perlu memahami konsep/topik dan menekanya, contohnya fotosintesis, atau Faktor Sepunya Terbesar, dan sebagainya. Aktiviti ini akan jadi lebih menyeronokkan semasa sesi pembelajaran dan ini boleh dilakukan sekiranya pelajar bekerjasama dan berkolaborasi antara satu sama lain.


6.4. Komunikasi

Proses Komunikasi

Proses Komunikasi memerlukan tiga perkara: Mesej, Pengirim dan Penerima.

Pengirim mengekod mesej
Saluran membawa mesej
Penerima menyahkod mesej
Penerima memahami mesej
Maklum balas dibawa pulang kepada pengirim
Pengirim mempunyai idea
Maklum balas tambahan yang mungkin dihantar ke penerima
Bunyian
Halangan komunikasi dan bunyi bising boleh menyebabkan proses komunikasi terputus.
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)
7 Elemen Penting Kemahiran Berkomunikasi
01 Mendengar
Kemahiran memerhati yang tajam untuk memahami sepenuhnya mesej yang disampaikan
02 Komunikasi Bukan Lisan
Bahasa badan seperti postur, isyarat dan pergerakan mata
03 Mesej yang Jelas
Memilih perkataan yang betul untuk menyampaikan mesej yang mudah difahami
04 Mesej Ringkas
Menggunakan perkataan yang ringkas dan yang diketahui untuk menyampaikan mesej anda
05 Menyakinkan
Mesej yang betul dengan komunikasi bukan lisan yang sesuai
06 Santun
Nada suara yang mesra beserta senyuman
07 Tenang Dalam Penyampaian
Bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa semasa menyampaikan mesej anda

Asas  
 • Analisis situasi
 • Pilih medium komunikasi
 • Menilai mesej
 • Mendengar dengan tekun dan sabar
 • Membaca
 • Bercakap
 • Menulis
 • Pengambilan giliran dan permulaan
 • Penggunaan teknologi
Tujuan
 • Menyediakan maklumat
 • Cari Maklumat
 • Ekspresi
 • Membina kemahiran sosial dan interpersonal
Strategi
 1. Reflektif diri: Mungkin boleh diwujudkan kelas reflektif di mana pelajar boleh berkongsi pengalaman mereka, baik atau buruk, atau mereka boleh berkongsi cerita/ kejadian/ perasaan/pendapat yang mereka tidak pernah kongsikan dengan sesiapa pun. Semasa tempoh ini dapat membantu kanak-kanak untuk mendengar dengan teliti antara satu sama lain dan komunikasi juga akan bertambah baik. 
 2. Komunikasi Berpasangan: Guru boleh membahagikan kelas kepada pasangan berdua dan memberi mereka masa untuk berinteraksi dan mengenali antara satu sama lain dengan lebih baik. Pelajar akan bertanya diantara satu sama lain bagi mengetahui lebih lanjut tentang pasangan mereka. Contohnya perkara kesukaan/tidak suka/ sukan kegemaran /muzik/ seni/ buku, dan sebagainya. Mereka kemudiannya boleh membentangkan apa yang mereka pelajari dihadapan kelas sambil bercakap tentang keunikan pelajar yang menjadi pasangan mereka. Ini akan menunjukkan bahawa mereka mendengar dan memberi perhatian terhadap satu sama lain. Amalan berterusan ini akan meningkatkan komunikasi.

6.4.1. Aktiviti Komunikasi

Komunikasi
Panduan untuk Si Buta
Hari Senyap-tidak Bercakap
Bercakap Berpasangan
Kelas Sendiri
Pentingnya Perasaan
Aktiviti
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.4.1.1. Panduan untuk Si Buta
 • Susun bilik darjah anda dengan cara yang asing kepada pelajar, dan pastikan ia selamat untuk dilalui.
 • Minta murid berpasangan. Seorang akan memakai penutup mata menjadi “Si Buta” manakala seorang lagi berfungsi sebagai “mata” dan berdiri di ruang yang ditetapkan.
 • Matlamatnya adalah untuk “mata” membimbing pasangannya “si buta” untuk melalui bilik darjah mengikut laluan tertentu dengan hanya menggunakan arahan dengan perkataan.
 • Semakin sedikit garis panduan yang anda berikan, semakin kreatif pelajar akan memberi arahan.

6.4.1.2. Hari Senyap – Tidak Bercakap
 • Komunikasi bukan lisan adalah penting juga, dan mudah untuk mempersiapkan pelajar dengan latihan mengikut isyarat bukan lisan: tidak perlu bercakap, itu saja.
 • Pada permulaan hari, gunakan isyarat untuk memberitahu pelajar bahawa hari itu akan dihabiskan menggunakan komunikasi bukan lisan, kemudian teruskan menggunakan isyarat sepanjang kelas apabila arahan diperlukan.
 • Maklumkan bahawa anda mengharapkan mereka melakukan perkara yang sama. Semua orang akankagum dengan betapa cepatnya “bahasa” kelas yang dibina berdasarkan isyarat dan isyarat bukan lisan mula terbentuk

6.4.1.3. Pentingnya Perasaan
 • Dalam aktiviti ini, sediakan satu papan yang ditulis dengan perasaan berbeza. Setiap hari, pelajar akan memilih salah satu daripada perasaan itu dan menyatakan secara bertulis perasaan mereka mengenainya.
 • Guru akan mengambil satu tempoh untuk menangani perasaan itu dan membincangkannya dengan mereka. Sesetengah pelajar yang memerlukan privasi untuk berbincang, boleh diberikan masa berasingan oleh guru.

6.4.1.4. Bercakap Berpasangan
 • Guru akan meminta murid-murid berpasangan. Murid-murid yang berpasangan itu seharusnya tidak mengetahui banyak berkenaan maklumat pasangan mereka.
 • Guru akan memberi masa kepada kelas dan mereka akan bercakap antara satu sama lain dan mengenali antara satu sama lain. Selepas itu guru akan bertanyakan soalan kepada seorang murid tentang murid yang lain itu.
 • Aktiviti ini akan membantu pelajar mengenali antara satu sama lain dengan lebih baik dan ini juga dapat meningkatkan komunikasi sesama pelajar.


6.4.1.5. Kelas Sendiri
 • Minta pelajar untuk mengaturkan kelas mereka sendiri di mana mereka sendiri akan memilih topik, membentangkan topik, merangka soalan dan aktiviti yang berkaitan dengan topik dan sebagainya.

Aktiviti ini akan menggalakkan perbualan dalam kalangan kanak-kanak tentang cara mengatur kelas dan mereka juga akan mempelajari kepentingan menjaga kesopanan semasa dalam kelas.


6.5. Literasi Maklumat, Media Dan Teknologi

Ke Arah Literasi Digital
Kewarganegaraan Digital
Menggunakan teknologi dan internet secara bertanggungjawab dan selamat
Literasi Teknologi
Gunakan alatan dan aplikasi atas talian untuk bekerjasama, berkongsi, mencipta, memaklumkan dan untuk memperkayakan.
Literasi Maklumat
Mencari maklumat daripada pelbagai sumber, termasuk cetakan dan digital.
o	Menilai maklumat untuk ketepatan dan kredibiliti.
Menggunakan maklumat untuk memahami, menerangkan, meyakinkan dan mencipta.
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Maklumat, baik daripada sumber tradisional seperti buku, akhbar dan lain-lain; serta dari sumber digital lain seperti Internet, media sosial, aplikasi dan sebagainya, perlulah digunakan secara efektif dan bijaksana oleh pelajar. Ianya perlu dipantau oleh guru-guru dengan teliti supaya penggunaannya mematuhi setiap peringkat dalam Taksonomi Bloom. Mereka perlu boleh mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menilai maklumat yang diberikan serta mencipta maklumat yang baru.

Menurut Don Tapscott, dalam Growing Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World, telah memberikan lapan sebab berikut atas sebab mengapa pelajar menggunakan teknologi:

 • Kebebasan bersuara
 • Kemudahan untuk menggunakannya mengikut kesukaan mereka
 • Pelbagai sumber maklumat
 • Interaksi terbuka
 • Gabungan kerja dan bermain
 • Menghubungkait dan kerjasama
 • Meneroka dan Menginovasi
Asas  
 • Mengakses Maklumat
 • Bekerjasama
 • Berkomunikasi
 • Menggunakan Maklumat
 • Menganalisis Maklumat
 • Mentafsir Maklumat
 • Mencipta Maklumat Baharu
Tujuan IMT menjadikan persekitaran pembelajaran lebih menarik daripada persekitaran bilik darjah tradisional dan membantu pelajar menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam kerjaya masing-masing.
Strategi Bilik darjah digital:

 • Dengan papan hitam tradisional, papan interaktif digital harus diletakkan di dalam bilik darjah.Ini akan membantu dalam proses pengajaran-pembelajaran.
 • Dalam membantu pengajaran pelajaran yang berkaitan dengan angkasa lepas, guru boleh menayangkan video berkenaan angkasa lepas kepada kanak-kanak untuk kenangan yang berpanjangan.

6.5.1. Aktiviti Literasi ICT, Literasi Maklumat, Literasi Media


6.5.1.1. Tahukah Anda Bagaimana
 • Dalam aktiviti ini guru akan menunjukkan kepada kanak-kanak cara mencari dan tempat mencari maklumat. Kemudian guru akan memberi satu topik untuk dicari dan akan melihat bagaimana kanak-kanak mencari dan sama ada mereka mengikuti arahan ataupun tidak.

6.5.1.2. Rekabentuk Aplikasi
 • Pelajar akan diminta untuk mengenal pasti masalah (persekitaran / masyarakat / sekolah) dan kemudian diminta untuk merekabentuk sejenis Aplikasi menggunakan ICT untuk menawarkan penyelesaian yang berdaya maju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 • Walaupun mereka tidak mempunyai pengetahuan teknikal untuk mereka bentuk Aplikasi, mereka boleh mereka-bentuknya di atas kertas dengan menyediakan penulisan terperinci tentang mengapa, apa, bagaimana, dan sebagainya
 • Ini juga akan meningkatkan pemikiran kritikal dan dalam membuat keputusan.

6.5.1.3. Merekabentuk Blog, Laman Web, PPT
 • Minta kanak-kanak mereka bentuk PPT atau blog dan lihat bagaimana mereka melakukannya. Beritahu mereka apa yang boleh dilakukan dalam PPT atau blog.
 • Ini akan membantu kanak-kanak mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan PowerPoint, Microsoft Word dan sebagainya.

6.6. Fleksibiliti Dan Adaptasi

Pokok yang tidak melentur semasa ribut akan tumbang. Ini bermakna, fleksibiliti dan kebolehsuaian, tanpa mengubah matlamat dan nilai, adalah diperlukan. Fleksibiliti dan Kebolehsuaian ialah kemahiran individu/pasukan untuk menyesuaikan diri atau mengubah diri untuk memenuhi keperluan situasi atau persekitaran dengan cara yang terbaik.

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Asas  
 • Penetapan Matlamat
 • Mencari jawapan
 • Mengemudi untuk mendapatkan maklumat
 • Bekerjasama dengan orang lain
 • MeningkatkanMenciptaPerkongsian
Tujuan Fleksibiliti ialah kualiti kritikal individu/pasukan untuk menyesuaikan diri atau mengubah diri untuk memenuhi keperluan situasi atau persekitaran yang terbaik.
Strategi
 1. Gelung Maklum Balas – Ini membolehkan pelajar belajar cara menghargai maklum balas dan bertindak balas terhadapnya secara positif. Mereka belajar menggunakan maklum balas untuk memperbaiki perkara yang mereka lakukan dengan mencari cara baru untuk menyelesaikan tugasan seperti yang dicadangkan dalam maklum balas yang diterima. Ini dipanggil peneguhan gelung maklum balas. Kedua, pelajar boleh menggunakan maklum balas sebagai strategi pengimbangan bagi mencari di mana kesilapan yang telah dibuat, dan membetulkan kesilapan tersebut untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan. Ini dipanggil mengimbangi gelung maklum balas.

6.6.1. Aktiviti Fleksibiliti dan Kebolehsuaian


6.6.1.1. Kepelbagaian fungsi kegunaan barangan rumah
 • Menggalakkan pelajar untuk berfikir secara luar kotak, seperti menggunakan berbagai jenis peralatan dan perabot yang berbeza untuk menghasilkan music tersendiri.
 • Kanak-kanak belajar melihat sesuatu secara berbeza kerana mereka perlu fleksibel dalam cara pemikiran mereka untuk menganggap perkakasan sebagai alat muzik.

6.6.1.2. Reka Permainan Baru
 • Reka permainan baru dengan mengubah sedikit peraturan, atau dengan mengambil peraturan daripada satu permainan lain dan menambahnya kepada permainan yang lain.
 • Mengubah peraturan dalam permainan boleh menjadi sangat sukar untuk kanak-kanak yang tidak fleksibel.
 • Bagi kanak-kanak ini, adalah penting untuk bermain atau mencipta permainan yang peraturannya kerap berubah.

6.6.1.3. Shuffle
 • Berikan pelajar aktiviti kumpulan dan gunakan sistem kertas chit untuk membahagikan pelajar kepada kumpulan.
 • Taburan pelajar secara rawak ini akan menyebabkan kebanyakan pelajar merasa tidak selesa tetapi inilah cabarannya.
 • Pelajar harus cukup fleksibel untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja dalam pelbagai keadaan.

6.6.1.4. Surprise-Surprise
 • Kanak kanak diminta membuat beberapa aktiviti dari semasa ke semasa secara rawak
 • Tetapkan satu masa pada hari contohnya Rabu untuk “Hari Aktiviti” tanpa mendedahkan apakah aktiviti yang akan diberikan
 • Ini akan memberikan suatu kejutan kepada pelajar; sesetengah mungkin berasa tidak selesa, tetapi secara beransuran mereka akan belajar untuk menjadi fleksibel dengan aktiviti ini.

6.6.1.5. Flipped Classroom

7 langkah mudah untuk menjalankan Flipped Classroom

1. Sumbang saran satu pelajaran atau unit yang ingin anda “balikkan” ( Tidak semua pelajaran boleh diterbalikkan)
2. Adakan “tugasan kerja rumah terbalik”
2.a. Apakah yang anda akan minta mereka lihat di rumah?
2.b. Apakah yang anda minta mereka lakukan di rumah?
3. Kembangkan aktiviti susulan untuk kelas
3.a. Bagaimanakah anda menilai penyiapan kerja rumah mereka?
3.b. Apakah yang anda akan lakukan bersama mereka di dalam kelas untuk membuat susulan, mengukuhkan atau melanjutkan bahan yang diliputi dalam kerja rumah?
4. Sediakan pelajar dan buat tugasan
5. Menilai bidang kejayaan, peningkatan
6. Mula membangunkan bahan anda sendiri untuk dihantar secara atas talian 
7. Cipta satu platform (laman web atau halaman web) yang boleh digunakan oleh pelajar sebagai portal yang konsisten kepada pelajaran.
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.7. Kepimpinan Dan Kebertanggungjawaban

Anda menjadi inspirasi kepada orang ramai bukan dengan cara menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya anda, tetapi dengan menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya mereka itu sendiri. – Alexander Den Heijer 

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)
Asas  
 • Mengenal pasti matlamat secara kolektif dan secara individu
 • Mewujudkan kumpulan dan memberi mereka peluang untuk meneroka kebolehan mereka sendiri
 • Menyelesaikan isu
 • Menggalakkan ahli pasukan untuk mencapai matlamat mereka
 • Membantu ahli kumpulan menyelesaikan masalah dan meningkatkan prestasi
 • Mengiktiraf kerja yang dilakukan oleh setiap orang
Tujuan Kepimpinan ialah kemahiran hidup yang membantu seseorang mempelajari cara membina hubungan dalam pasukan, menentukan identiti dan untuk menyiapkan tugas dengan berkesan. Tanggungjawab termasuk menunjukkan integriti dan tingkah laku beretika oleh pelajar ke arah membina persekitaran bilik darjah yang selamat dan positif
Kepimpinan
Kerja berpasukan
Motivasi
Kompetensi
Kemahiran
Tanggungjawab
Komunikasi
Kuasa
Sokongan
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.7.1. Aktiviti Kepimpinan

Aktiviti Kepimpinan
Kuiz untuk Pemimpinan
Dua hingga Empat (Kerja berpasukan lebih baik)
Permainan Nombor
Meja Bulat
Pemimpin Yang Anda Kagumi
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.7.1.1. Kuiz untuk Pemimpinan
 • Anjurkan pertandingan kuiz mengikut barisan di dalam bilik darjah; pilih satu ketua untuk setiap barisan; dan peraturan permainan adalah, ketua akan memilih pelajar yang akan menjawab soalan kuiz yang diutarakan.
 • Ini akan membangunkan kualiti kepimpinan di kalangan kanak-kanak dan juga mendorong kanak-kanak lain untuk mengembangkan kualiti kepimpinan mereka.

6.7.1.2. Permainan Nombor
 • Bahagikan kelas kepada dua kumpulan dan tulis nombor 1 hingga 25 secara rawak di atas lantai dengan kapur.
 • Pilih dua orang pelajar untuk mengetuai kumpulan dan beri mereka beberapa minit untuk melihat nombor, kemudian mulakan permainan.
 • Setiap ahli pasukan perlu melompat pada setiap nombor, dan menyebut nombor dengan kuat supaya ahli lain boleh mendengar nombor itu; ini memerlukan koordinasi yang baik dari semua ahli kumpulan.
 • Mana-mana pasukan yang menamatkan permainan dalam masa yang singkat akan menjadi pemenang.
 • Aktiviti ini akan membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran kepimpinan kerana mereka perlu menguruskan pasukan mereka untuk bekerjasama dengan keselarasan.

6.7.1.3. Pemimpin yang Anda Sanjungi
 • Aktiviti ini membantu dalam memahami ciri dan kualiti pemimpin yang baik.
 • Peserta kumpulan berbincang tentang pemimpin yang mereka pilih dan kagumi
 • Mereka kemudiannya berbincang dan berkongsi pendapat mereka dalam perbincangan kumpulan yang seterusnya.

6.7.1.4. Meja Bulat
 • Aktiviti ini memerlukan empat meja. Setiap meja mempunyai kumpulan yang berbeza dengan tugasan yang berbeza untuk dilaksanakan.
 • Setiap kumpulan akan mempunyai ketua kumpulan yang akan memberikan tugasan dan cara tugasan kepada ahli kumpulan.
 • Sebaik sahaja mereka bermula, masa untuk tugasan dilaksanakan akan  diambil untuk setiap kumpulan dan kumpulan yang mengambil masa yang minimum akan menjadi pemenang.
 • Aktiviti ini akan meningkatkan kemahiran mendelegasi.

6.7.1.5. Dua hingga Empat (Kerja Berpasukan lebih baik)
 • Seperti namanya, guru akan membahagikan kelas kepada empat kumpulan dan memberikan pelajar pelajaran yang sama untuk dilaksanakan dan dibentangkan di hadapan kelas.
 • Mereka/Guru boleh menggunakan apa-apa kaedah untuk penyampaian, seperti sketsa, lakonan, carta selak, Persembahan PowerPoint dan sebagainya.
 • Guru akan memerhatikan bagaimana mereka merancang aktiviti mereka dan selepas persembahan mereka, guru akan bertanyakan soalan kepada ahli kumpulan tentang bagaimana mereka memutuskan untuk menggunakan kaedah tersebut.
 • Aktiviti ini akan menunjukkan bagaimana setiap pembentangan kumpulan menjadi lebih baik apabila mereka bekerjasama secara berpasukan.

6.7.2. Aktiviti Kebertanggungjawaban

Aktiviti Kebertanggungjawaban
Membuat Peraturan Bilik Darjah Sendiri
Putuskan Rantai
Saling Bantu Membantu
Orang bertanggungjawab adalah DIKEHENDAKI!
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.7.2.1. Membuat Peraturan Bilik Darjah Sendiri
 • Pelajar akan digalakkan membuat peraturan kelas pada awal sesi persekolahan. Peraturan yang paling sesuai boleh dipilih dan dipamerkan dengan jelas di dalam bilik darjah dan akan diikuti sepanjang tahun oleh setiap pelajar.
 • Mereka juga boleh memutuskan tindakan yang akan diambil oleh seluruh kelas jika mana-mana pelajar didapati melanggar mana-mana peraturan kelas.
 • Ini akan memupuk rasa tanggungjawab dalam diri mereka.

6.7.2.2. Saling Bantu Membantu
 • Pelajar akan dibahagikan secara berpasangan dan mengambil apa-apa barang milik pasangan masing-masing supaya barang milik mereka akan disatukan.
 • Guru kemudian akan memberikan mereka satu tugasan dimana para pelajar perlu berkongsi barang milik masing-masing.
 • Sebagai contoh, guru boleh meminta para pelajar untuk berkongsi alat tulis gemometri mereka bagi menyelesaikan suatu projek matematik.
 • Dengan aktiviti yang sebegini, pelajar boleh belajar memahami tanggungjawab dalam membantu rakan sebaya.

6.7.2.3. Putuskan Rantai
 • Pilih cerita tauladan yang mempunyai rantaian peristiwa berdasarkan nilai.
 • Minta pelajar untuk menyenaraikan urutan peristiwa tersebut dan mencari langkah alternatif untuk menghentikan atau mengubah rantaian peristiwa tersebut.
 • Cerita/pengajaran kemudian ditulis semula oleh pelajar bagi menambah perspektif mereka untuk mengubah rantaian peristiwa dari yang asal kepada yang baru

6.7.2.4. Orang Bertanggungjawab adalah DIKEHENDAKI !!!
 • Minta pelajar sediakan iklan untuk mengupah orang yang bertanggungjawab dan nyatakan kualiti orang itu.
 • Kanak-kanak hendaklah memulakan iklan ini dengan perkataan …. Perlukan seorang yang bertanggungjawab.
 • Ini akan membantu kanak-kanak untuk memahami erti tanggungjawab dan guru boleh membimbing mereka dalam memahami kriteria seseorang yang boleh dianggap sebagai seseorang yang bertanggungjawab.

6.8. Inisiatif dan Hala Tuju Kendiri.

Mata Pelajaran Asas dan Tema Abad ke 21
Kemahiran Hidup dan Kerjaya
Kemahiran Pembelajaran dan Inovasi
Kemahiran Maklumat, Media dan Teknologi
Piawaian dan Pentaksiran
Kurikulum dan Pengajaran
Pembangunan Profesional
Persekitaran Pembelajaran

Asas  
 • Bersoal jawab
 • Perancangan
 • Penyelidikan
 • Mencipta
 • Penambahbaikan
 • Pembentangan
Tujuan Inisiatif memberikan  peluang untuk bertindak atau mengambil alih sesuatu tanggungjawab sebelum orang lain.

Hala Tuju Diri pula merupakan keupayaan untuk menetapkan matlamat yang berkaitan dengan pembelajaran, merancang untuk mencapai matlamat tersebut, pengurusan masa dan usaha, dan penilaian kualiti pengalaman dalam pembelajaran.

Strategi
 1. Guru Dahulu – Guru akan memulakan dengan melakonkan aktiviti bagi memberikan contoh dan memotivasikan pelajar untuk tampil ke hadapan dan mengambil bahagian di dalam aktiviti ini.
 2. Inisiatif untuk menambah baik – Guru cuba untuk menerangkan kepada pelajar untuk berkongsi akan rahsia yang mungkin boleh menggugat keyakinan mereka. Seterusnya, Guru pula berkongsi rahsia mereka sendiri dahulu. Dan kemudiannya Guru meminta pelajar untuk berkongsi rahsia mereka pula. Ini boleh meningkatkan keyakinan mereka.
 3. Penilaian Kesediaan – Sebelum mana-mana pelajar boleh mencapai matlamat pembelajaran mereka, adalah penting untuk mengetahui situasi semasa mereka. Guru boleh melakukan latihan ringkas dan mereka bentuk proses hala tuju kendiri untuk pelajar pelajar tersebut.

6.8.1. Aktiviti Inisiatif

Aktiviti Inisiatif
Aktiviti Pelbagai
Kerja Berpasukan
Cikgu Dahulu
Setiap Orang Adalah Penting
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.8.1.1. Aktiviti Pelbagai
 • Guru boleh menggunakan mangkuk untuk meletakkan beberapa chit kertas yang tertulis dengan aktiviti yang berbeza kedalamnya.
 • Seperti contoh; bertindak seperti penjual gelang, menyanyikan lagu, menari seperti seseorang, dan bercakap seperti dalam dialog filem, dan sebagainya.
 • Terdapat pelbagai faedah dalam aktiviti ini, seperti mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu aktiviti, menjadikan kelas lebih ceria
 • Chit kertas juga boleh dituliskan dengan bab yang diberikan dalam buku, seperti, melakonkan proses penyulingan, menyanyikan lagu berdasarkan Jadual Berkala mengikut irama lagu Bollywood kegemaran anda, dan sebagainya;
 • Pastikan semua pelajar mengambil bahagian di dalam aktviti ini.

6.8.1.2. Setiap Orang Adalah Penting
 • Anjurkan apa sahaja aktiviti dimana setiap pelajar perlu sertai untuk membentangkan sesuatu di hadapan seluruh kelas supaya dapat memberi peluang kepada semua pelajar untuk melakukannya.

6.8.1.3. Cikgu Dahulu
 • Guru akan mengaturkan sesi kelas berasingan untuk pelajar berkongsi cerita mengenai pencapaian, kegagalan dan apa-apa perkara yang penting dan sebagainya.
 • Sesi tersebut dimulakan dengan perkongsian oleh guru itu sendiri dan dengan itu akan menggalakkan pelajar mula berkongsi perihal mereka.

6.8.1.4. Kerja Berpasukan
 • Kelas dibahagikan kepada kumpulan seramai 4-5 orang pelajar. Mereka diberikan adegan sketsa untuk dilakonkan dan semua pelajar dimestikan untuk memegang satu watak untuk dilakonkan.
 • Seorang pelajar boleh membantu yang lain tetapi setiap orang perlu melakonkan watak mereka sendiri.
 • Aktiviti ini akan membantu kanak-kanak bekerja dalam kumpulan dan pada masa yang sama mengekalkan keperibadian mereka sendiri.

6.8.2. Aktiviti Arah Kendiri

Aktiviti Arah Kendiri
Advokasi Kendiri
Perencanaan Pemikiran
Biarlahkan Mereka
Akses Kepada Pakar
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.8.2.1. Advokasi Kendiri
 • Bagi kebanyakan pelajar, advokasi diri tidak datang secara semula jadi.
 • Mengajar pelajar cara meminta pertolongan, dengan cara role play atau bimbingan lain adalah motif kepada aktiviti ini.

6.8.2.2. Biarlahkan Mereka

Adegan:

Selasa: Kelas Matematik di Sopan: Sekolah

Guru meminta pelajar untuk menentukan apa yang mereka ingin lakukan dalam kelas. Devyani, Vikram, Chris, Taveesh, Samar, Tanveer, Denis, Garima, Danya, Yogvid dan Kuladitya telah bersetuju untuk bermain permainan berantai seperti dalam video di bawah.

YouTube player

Guru membenarkan mereka bermain permainan tersebut bersama dengan seluruh kelas mereka Permainan ini dapat meningkatkan kebolehan Hala Tuju Kendiri, kerjasama berpasukan dan kebolehan mengambil inisiatif mereka sendiri. Jadi, biarlahkan mereka …  


6.8.2.3. Akses Kepada Pakar
 • Pada masa sekarang, mudah untuk pelajar mencakupi batas pemikiran mereka dengan cara berhubung terus dengan komuniti luar.
 • Para pelajar diminta untuk mengenalpasti satu masalah besar dan rumit yang perlu penyelesaian segera. Bantu mereka untuk dapatkan bantuan daripada pakar-pakar dari kawasan tersebut bagi mengumpul maklumat lanjut dan pandangan perspektif.

6.8.2.4. Perencanaan Pemikiran
 • Guru perlu memberikan peluang kepada pelajar dalam kelas dimana pelajar boleh menulis sendiri soalan-soalan kritikal berkenaan dengan isi kandungan matapelajaran.
 • Mereka juga patut dibenarkan untuk mempersoalankan kredebiliti isi kandungan matapelajaran tersebut dan diberikan peluang untuk mengemukakan pandangan mereka dari sudut persepektif mereka.
 • Sekurang-kurangnya satu topik dalam satu semester mestilah di rancang dengan tujuan bagi menjuruskan pelajar ke arah pembentukkan Kendiri.

6.9. Produktiviti dan Kebertanggungjawaban

Asas  
 • Penetapan matlamat
 • Perancangan
 • Pengurusan masa
 • Penyelidikan
 • Pembangunan
 • Penilaian
 • Ulang kaji
 • Aplikasi
Tujuan Produktiviti ialah mengutamakan, merancang, dan menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan bagi meningkatkan kualiti kerja dalam persekitaran yang sentiasa berubah.
Kebertanggungjawaban ialah menunjukkan integriti peribadi melalui peruntukan sumber yang sesuai dan pengurusan masayang berkesan
Strategi

Peruntukan dan Pengurusan Masa yang betul – Pengagihan tugas dan penugasan yang betul kepada pelajar serta penganalisisan masa yang betul adalah diperlukan bagi melaksanakan tugas dan merupakan kunci utama dalam mengukur prestasi pelajar. Mereka harus digalakkan untuk mengukur kemajuan akademik dan bukan-akademik mereka.

Persekitaran Positif – Guru perlu mewujudkan satu suasana dalam kelas yang jika mana-mana pelajar atau guru melakukan apa-apa kesilapan, mereka akan mengaku akan kesalahan itu dan bertanggungjawab sepenuhnya tanpa rasa takut akan hukuman.


6.9.1. Aktiviti Produktiviti

Aktiviti Produktiviti
Baca dan Baca Lagi
Projek Penyelidikan
Bertanya dan Mendengar
Pujian demi Pujian
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.9.1.1. Projek Penyelidikan
 • Para pelajar (secara individu/kumpulan) dikehendaki menyelidik sesuatu topik dengan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber.
 • Pelajar kemudian mereka satu dokumen membincangkan topik penyelidikan mereka dan mengambil maklum balas daripada rakan sebaya mereka.
 • Kemudian setiap pelajar mengumpulkan refleksi kertas kerja penyelidikan berdasarkan apa yang telah mereka selidiki dan cadangan daripada rakan-rakan mereka.
 • Ini akan meningkatkan prestasi mereka dan secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan produktiviti.

6.9.1.2. Expo 2020 (Expo Masa Depan)
 • Pelajar mangambil bahagian dalam program “Perekacipta Muda” dimana mereka dapat merealisasikan idea produktif mereka. Model program ini juga boleh dilakukan dalam kelas dimana para pelajar boleh membina dan membuat pelbagai jenis barangan/model ciptaan mereka untuk ditunjukkan kepada kelas.

6.9.1.3. Pujian Demi Pujian
 • Guru perlu mengiktiraf dan memberikan pujian kepada setiap kerja murid mereka. Penghargaan atas hasil kerja mereka akan meningkatkan lagi daya produktiviti dan memberi motivasi kepada mereka.

6.9.1.4. Baca dan Baca Lagi
 • Guru akan menetapkan masa tertentu untuk membaca buku selain daripada buku teks.
 • Guru dan pelajar juga boleh memilih buku daripada perpustakaan sekolah yang boleh dibaca bersama di dalam kelas.
 • Pelajar dan guru kemudian menetapkan sasaran mingguan untuk membaca buku dan sesiapa yang memenuhi sasaran akan ditulis nama mereka di papan kenyataan sekolah sebagai “Pembaca Minggu Ini”.
 • Ini akan menggalakkan pelajar untuk memenuhi sasaran mingguan dan juga meningkatkan produktiviti mereka di dalam kelas.

6.9.1.5. Bertanya dan Mendengar
 • Pada awal kelas, guru akan berbual dengan pelajar apa perasaan mereka, apa yang berlaku kepada mereka semalam, dan kenapa seseorang merasa susah hati dan kenapa mereka merasa sedemikian, dan sebagainya.  
 • Aktiviti menyoal ini dapat membantu pelajar mengosongkan fikiran dan juga dapat menyemai sokongan positif sambil memberi kefahaman kepada mereka bahawa tidak mengapa jika kita mereka merasa beremosi dan punya perasaan yang berbeza. Dengan penambahan aktiviti seperti ini dapat membantu meningkatkan produktiviti mereka di dalam kelas.

6.9.2. Aktiviti Akauntibiliti

Projek Akauntabiliti Pelajar
Pantau dan Jaga
Hakmilik Proses Pembelajaran
Kata di Kota
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.9.2.1. Projek Akauntabiliti Pelajar
 • Pada permulaan penggal, pelajar akan menulis surat kepada diri mereka sendiri di masa hadapan, bagi sepanjang satu tahun semenjak itu, tentang matlamat peribadi yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka berhasrat untuk mencapainya dalam masa satu tahun.
 • Guru akan memeterai setiap surat ini dalam sampul berasingan yang ditujukan kepada pelajar yang menulis surat tersebut dan menyimpan surat-surat ini.
 • Pelajar akan membuat carta garis masa untuk memantau kemajuan mereka sendiri ke arah matlamat mereka.
 • Pada akhir penggal, mereka akan menulis dan berkongsi bagaimana mereka mencapai matlamat mereka dan sama ada mereka telah berjaya mencapai apa yang mereka rancangkan.

6.9.2.2. Pantau dan Jaga
 • Lantik seorang “In-Charge” untuk Menjaga dan Memantau kemudahan-kemudahan didalam kelas seperti buku-buku, sumber pembelajaran dan lain lain. Ini akan memupuk rasa kebertanggungjawaban keatas sesuatu dan kerja yang mereka lakukan.

6.9.2.3. Hakmilik Proses Pembelajaran
 • Memberi pelajar peluang untuk menyatakan tentang bagaimana  pembelajaran yang telah dipelajari dapat dikatkan dengan pencapaian pelajar tersebut dalam usaha dan pencapaian mereka.
 • Dengan cara ini pelajar akan menjadi lebih tekun dan merasa bertanggungjawab sepenuhnya keatas apa yang mereka lakukan.

6.9.2.4. Kata di Kota
 • Cara terbaik untuk mengajar pelajar tentang kebertanggungjawaban adalah dengan memastikan mereka melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka
 • Apabila mereka melihat anda membuat pembetulan terhadap apa yang mereka lakukan, mereka belajar untuk bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka sendiri

6.10. Interaksi Sosial dan Silang Budaya

PELAJARAN KEMAHIRAN SOSIAL
Mengikut Giliran
Mengikut Arahan
Bekerjasama
Bersihkan
Bertenang
Ungkapkan perkataan yang baik sahaja
Berkongsi
Beri usaha terbaik
Sepahkan
Rosakkan barang
Berlari dalam kelas
Mencuri
Menjerit kepada orang lain
Potong Barisan
Menendang orang lain
Abaikan cikgu
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Asas  
 • Kerjasama
 • Berkompromi
 • Membuat keputusan
 • Berkomunikasi
 • Menggunakan kecerdasan emosi
 • Menggunakan kritikan yang membina
 • Mempercayai orang lain
 • Menepati janjiPenyelarasan kerja
Tujuan Untuk membiasakan pelajar menyesuaikan diri, fleksibel, menghargai semua jenis kepelbagaian yang ada.
Strategi Kerja Berkumpulan adalah satu cara yang bagus untuk menggalakkan pelajar melakukan aktiviti secara “hands-on” dengan pelajar-pelajar yang lain. Pelajar-pelajar juga dapat belajar bilakah masa yang sesuai untuk mendengar dan bilakah masa untuk bercakap. Kemahiran ini kemudiannya boleh di aplikasikan dalam bilik darjah dengan membahagikan pelajar-pelajar kepada kumpulan kecil bagi menjalankan aktiviti kelas. Apabila membuat pembahagian pelajar, guru perlu memastikan ahli kumpulan tersebut terdiri dari pelbagai budaya dan sosial. Guru perlu memasukkan aktiviti ini ke dalam pelan mengajar mereka, dan menyuruh semua ahli pelajar berinteraksi sesama lain demi memenuhi tugasan mereka.

6.10.1. Aktiviti Kemahiran Sosial

Aktiviti Kemahiran Sosisal
Kepelbagaian Budaya
Masa untuk ber "Sosial".
Sandiwara Beremosi
Tiru gaya muka
pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

6.10.1.1. Kepelbagaian Budaya
 • Kelas akan dibahagikan kepada 4-5 kumpulan dengan bilangan pelajar yang sama dalam setiap kumpulan, bergantung kepada jumlah pelajar dalam kelas.
 • Setiap kumpulan perlu memilih satu negeri atau budaya dan perlu memakai atau memiliki sesuatu daripada budaya itu. Mereka kemudiannya perlu bergerak ke arah pelajar lain dan menyampaikan dan menukar sesuatu budaya pilihan masing-masing.
 • Setiap kumpulan/pasukan mesti mencuba dan menyampaikan sesuatu yang luar biasa dan unik tentang budaya pilihan mereka.
 • Apabila menerima budaya baru, pasukan tersebut perlu membuat penyelidikan pantas tentang aspek budaya yang telah disampaikan kepada mereka dan menyediakan carta selak/persembahan tentang apa yang telah mereka pelajari.
 • Dengan cara ini jika terdapat 4 pasukan, mereka akan mempelajari sesuatu yang unik tentang 4 budaya yang berbeza. Ini akan membantu para pelajar memahami dan menghargai budaya yang berbeza.

6.10.1.2. Tiru Gaya Muka
 • Aktiviti ini boleh dilakukan bersama Kanak-kanak kecil.
 • Buat pasangan dan minta murid berdiri di hadapan satu sama lain.
 • Minta mereka membuat muka lucu yang boleh ditiru oleh pasangan mereka
 • Kanak-kanak yang suka bergaul akan dapat meniru satu sama lain.

6.10.1.3. Masa untuk Ber “Sosial”
 • Semasa aktiviti bulatan, setiap pelajar diminta menyatakan sesuatu yang menyenangkan tentang orang di sebelah mereka dalam bulatan itu.
 • Ini boleh berdasarkan tema (kerjasama, hormat-menghormati, murah hati, positif, bertanggungjawab, mesra, empati dan lain-lain) atau tentang keunikan mereka, dan sebagainya. Tema ini boleh diubah setiap hari untuk kekal baru.

BAB 7 – Beberapa Kaedah Pemudahcaraan

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Berikut adalah beberapa kaedah yang biasa dan kerap kali digunakan:

PERBINCANGAN KELAS (dalam kumpulan kecil atau besar)
BRAIN-STORMING
ROLEPLAY
KUMPULAN KECIL
PERMAINAN DAN SIMULASI
PENGANALISISAN SITUASI DAN KAJIAN KES
DEBAT
BERCERITA
MELUKIS  
MENARI
KUIZ
SOAL SELIDIK

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, beberapa kaedah yang lebih menjurus, berasaskan kreativiti, bagi membantu perlaksanaan Pembelajaran Abad ke-21 diberikan seperti di bawah:

Penggunaan Kaedah Penghuraian Faedah Proses
YOGA DAN TEKS KLASIK     Yoga merangkumi amalan fizikal, mental dan rohani. Pelajar boleh digalakkan untuk belajar tentang pelbagai “asanaas” atau latihan yoga dengan bantuan pengajar yoga. Perlu dijelaskan kepada mereka  bahawa Yoga bukan sahaja menjurus kepada urutan organ dalaman (Yoga adalah satu-satunya bentuk usaha secara fizikal yang membantu perkara tersebut) dan fleksibiliti (satu permulaan untuk kesihatan yang baik) badan, yang juga membantu mengurangkan kortisol dari badan. Kortisol menghalang imuniti dari bertindak untuk badan. Teks India purba seperti Veda, Upanishad, Thirukkural, dan lain-lain diperkaya dengan prinsip yang baik bagi menjalani kehidupan yang sihat yang boleh digunakan untuk memberi inspirasi kepada pelajar. Pengajaran kehidupan boleh dipelajari melalui cerpen, petikan dan lain-lain yang disebut dalam karya sastera seperti hikayat Jataka, teks Panchtantra dan lain lain Yoga boleh membantu pelajar dalam meningkatkan fleksibiliti dan keseimbangan minda-badan. Ianya juga dapat meningkatkan tenaga dan kecergasan, menguatkan ingatan, membantu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta kemahiran pertimbangan, fokus dan penumpuan. Yoga dapat melegakan tekanan, membantu dalam menguruskan kemarahan dan mengatur emosi dengan lebih baik. Teks klasik pula terdiri daripada petikan inspirasi dan mesej daripada pelbagai kisah hidup yang dapat memupuk kerendahan hati dan pemikiran abstrak di kalangan pelajar.
 • Kelas yoga yang tetap diadakan.
 • Mulakan dengan senaman yoga mudah dan secara beransur-ansur tingkatkan tahap.
 • Pelajar boleh dibawa ke kawasan yang tenang dan lapang tanpa sebarang gangguan.
 • Pastikan anda menerangkan faedah setiap senaman. Malah, anda boleh mengubahnya menjadi kelas sains, dengan menerangkan organ dalaman/otot/pergerakan rangka yang terlibat dalam senaman, dan sebagainya.
 • Petikan daripada teks klasik boleh disediakan dalam bahasa yang mudah kepada pelajar untuk dibaca dan guru boleh membimbing mereka untuk membacanya.
Mencipta Dendang atau Lagu rap     Lagu Dendang ialah slogan, ayat atau lagu pendek yang direka untuk diingati dengan mudah dan biasanya untuk mengiklankan atau mengetengahkan sesuatu isu atau produk. Rap ialah gaya muzik yang popular, di mana perkataan dan muzik ditetapkan pada rentak berulang, selalunya kelihatan seperti seseorang yang bercakap dengan cepat. Pelajar boleh digalakkan untuk mencipta lagu dendang/rap mengenai apa sahaja yang mereka ingin nyatakan dan yang dapat meningkatkan kesedaran tentang perkara tersebut di kalangan orang ramai. Lagu Jingle/rap boleh bertindak sebagai sumber hiburan bagi meluahkan fikiran dan idea dikalangan pelajar. Membantu dalam melahirkan kreativiti pelajar. Isu dan idea yang sukar diungkapkan dengan kata-kata yang jelas diungkapkan melalui lagu dan lirik yang didengar dan diingati dengan lebih berkesan.
 • Kumpulan boleh dibentuk atas dasar kepentingan bersama di kalangan pelajar.
 • Penulisan lirik, tema, gubahan muzik dan sebagainya boleh dibahagikan antara ahli kumpulan di bawah bimbingan guru
 • Acara boleh dianjurkan untuk memastikan tahap motivasi mereka tinggi dan dapat mendekati orang ramai.
Seni Boneka     Boneka ialah seni membuat dan memanipulasi akan / memanipulasi boneka (objek atau anak patung yang menyerupai manusia, haiwan atau figura mitos yang biasanya dibuat menggunakan kain dan kadbod) untuk menggambarkan teater atau drama. Dalang menggunakan pergerakan tangan atau alat kawalan seperti rod atau tali untuk menggerakkan bahagian badan boneka untuk menunjukkan sesuatu lakonan. Boneka ialah satu bentuk seni persembahan yang boleh digunakan sebagai mod untuk mempamerkan tentang pelbagai isu kesihatan mental remaja, isu sosial, idea yang berbeza dan imaginasi pelajar dalam bentuk penceritaan.
 • Pelajar boleh digalakkan untuk menjadi kreatif dalam penghasilan boneka dengan menggunakan bahan seni dan kraf yang berbeza di bawah bimbingan guru seni.
 • Bengkel atau kelas khas boleh diaturkan untuk pelajar mempelajari seni komunikasi melalui wayang kulit.
 • Guru boleh menggalakkan pelajar untuk membuat drama pendek atau persembahan dengan pelbagai tema dan mempamerkannya kepada penonton.
KESUSASTERAAN Sekumpulan karya bertulis yang mempunyai nilai artistik atau intelek, selalunya disebabkan oleh penggunaan bahasa dalam cara yang berbeza daripada penggunaan biasa. Karangan yang menceritakan tentang peristiwa, tema dan situasi secara ringkas dan tepat. Digunakan dalam menyampaikan perasaan, pendapat, idea, tabiat dan pengalaman lain. Boleh dijadikan dalam bentuk lagu, bacaan, nyanyian, dan dijadikan drama bagi meningkatkan pemerolehan pelbagai kemahiran hidup.
 • Pelbagai buku dan novel boleh disediakan kepada pelajar untuk dibaca
 • Guru boleh menerangkan maksud teks dan membantu pelajar mengaitkannya dengan situasi kehidupan sebenar
 • Pelajar juga boleh digalakkan membaca dan melakonkan semula secara berkumpulan untuk memahaminya dengan lebih baik
DRAMA     Karangan dalam bentuk ayat atau prosa bertujuan untuk menggambarkan kehidupan, watak atau untuk menceritakan sesuatu cerita. Ia biasanya melibatkan penyampaian konflik dan penggambaran emosi melalui tindakan dan dialog. Drama boleh menyediakan platform untuk ekspresi diri, mengembangkan empati dan mempraktikkan kemahiran dalam situasi seperti kehidupan sebenar.
 • Pelajar boleh digalakkan untuk melakonkan semula mana-mana matapelajaran sastera mereka, isu sosial atau mana-mana tema yang mereka inginkan.
 • Bimbingan boleh diberikan oleh guru semasa membentuk lakonan, watak-watak dan sebagainya.
 • Pelajar harus digalakkan untuk meluahkan perasaan, fikiran dan emosi mereka melalui medium ini.
MENYANYI     Menyanyi ialah satu aksi menghasilkan bunyi muzik dengan suara dan ekspresi cara pertuturan biasa dengan menggunakan tona yang berterusan, irama dan pelbagai teknik vokal. Nyanyian ialah satu bentuk luahan fikiran, idea dan perasaan yang lebih berkesan daripada pertuturan biasa. Kreativiti dan imaginasi pelajar boleh dibentuk kepada cara nyanyian dalam pelbagai gaya, lirik dan lain-lain. Nyanyian boleh menghilangkan tekanan dan membantu dalam mengawal emosi dan menguruskan kegelisahan.
 • Pelajar boleh membentuk satu kumpulan atau secara berpasangan atas dasar minat yang sama. Seorang guru muzik boleh menggalakkan pelajar untuk meluahkan buah pemikiran dan idea mereka ke dalam lagu atau muzik.
 • Pelbagai tema boleh disediakan kepada pelajar dan mereka boleh didorong untuk mengambil bahagian dalam acara dan mengekspresikan diri melalui nyanyian.
Meditasi Meditasi bukan tentang agama. Ia adalah mengenai memfokuskan kesedaran anda sehingga anda dapat melupakan pemikiran konflik dan juga masa. Seseorang yang terlibat secara mendalam dalam nyanyian, melukis, menulis secara kreatif, berlari, mendaki gunung, trekking, dan lain-lain adalah orang berada dalam keadaan sedang bermeditasi. Apabila kanak-kanak menumpukan kesedarannya pada sesuatu yang dia suka lakukan, walaupun ia bermain dengan lumpur atau air, kanak-kanak itu sedang bermeditasi. Ini menjadikan kanak-kanak lebih gembira, mengurangkan tekanan, meningkatkan daya ingatan, meningkatkan tumpuan, menggalakkan rasa belas kasihan, dan lain lain
 • Adalah penting bahawa guru mengadakan aktiviti yang melibatkan semua pelajar dalam kelas dan mencetuskan imaginasi mereka sebanyak boleh bagi melaksanakan aktiviti itu.
 • Sebelum melakukan sebarang aktiviti kreatif, guru boleh menggalakkan pelajar duduk diam sepenuhnya dengan mata tertutup, untuk memberi kesedaran terhadap aktiviti yang sedang dijalankan.

BAB 8 – Aktiviti Aktiviti Bertema Di Sekolah Yang Unik Bagi Mempromosikan Pembelajaran Abad ke-21

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Bukan di Malaysia sahaja tetapi, Pembelajaran Abad ke-21 adalah berbeza di setiap sekolah. Tumpuan pada Pembelajaran Abad ke-21 mungkin menjadi sebahagian daripada misi sekolah anda, atau hanya salah satu bahagian daripada kaedah untuk membentuk pelajar yang akan sentiasa bersedia. Apa saja cara yang anda pilih untuk menekannya, terdapat beberapa strategi yang boleh menggalakkan Pembelajaran Abad ke-21 di sekolah anda:


8.1. Mewajibkan Integrasi Seni

Ia merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berdasarkan kerjasama antara pengajaran mata pelajaran dengan pengajaran Seni (Visual/persembahan dan sebagainya), di mana sekolah akan menjadikan Seni, dalam apa jua bentuk, dijadikan sebagai jalan utama bagi sistem pembelajaran dan penilaian.

Ini membantu dalam menggalakkan kreativiti, kerjasama dan kemahiran sosial dikalangan pelajar dengan mengambil bahagian dalam aktiviti seni yang berbeza dan membuat persembahan dalam kumpulan.


8.2. Menjadikan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (Experiential Learning) sebagai Pedagogi Wajib

Dengan menyelami secara lebih mendalam kepada intipati pengalaman-pengalaman luar untuk dibawa ke dalam kelas demi mewujudkan cara pembelajaran yang lebih menyeronokkan, dan pada yang sama adalah cermin kepada dunia yang sebenar.

Ianya dapat membantu mengembangkan lagi kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran komunikasi serta kemahiran berfikiran secara kritikal. Dengan mengalaminya sendiri, pelajar akan dapat belajar apakah kaitannya antara konsep yang dipelajarai dengan kehidupan di dunia nyata.

Aktiviti Experiential Learning di Cherating Lagoona Villa Resort

8.3. Kuiz Warisan Malaysia

Anjurkan pertandingan kuiz antara sekolah dimana objektifnya adalah mempromosikan minat dan keinginan pelajar untuk menghargai sejarah, pelancongan dan dalam masa yang sama berkongsi budaya dan warisan negara kita yang amat luas.

Pertandingan ini akan membantu pelajar untuk menjadi seorang yang berfikiran kritikal dalam mencari jawapan kepada soalan kuiz tersebut dan dalam masa yang sama mempromosikan kesedaran terhadap sosiobudaya diantara mereka.


8.4. Pameran Sains

Ini adalah salah satu aktiviti yang boleh menjana minat dan sifat ingin tahu serta mengembangkan sikap saintifik antara para pelajar. Aktiviti ini bertujuan untuk menyediakan platform kepada pelajar menunjukkan cara pembelajaran yang menggalakkan pembinaan pengetahuan dengan menghubungkan idea baru dengan konsep yang sedia ada, serta memperkayakan pemahaman seseorang daripada pengalaman dan perspektif orang lain.

Aktiviti ini juga dapat membantu mengembangkan kemahiran literasi dikalangan pelajar. Dan juga membantu para pelajar menjadi pemikir kreatif dan kritikal tentang cara memilih topik dan cara menyampaikannya.

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

8.5. Pameran Seni

Pertandingan ini bertujuan untuk menjana minat pelajar terhadap budaya Malaysia yang luas. Pelajar perlu mencipta bentuk Seni daripada produk yang mesra alam.

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

Ini akan membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran berfikir; dan kreativiti mereka akan meningkat dengan penciptaan produk, komunikasi dan kerjasama mereka juga akan bertambah baik dengan mempersembahkan butiran maklumat tentang bentuk seni mereka.


8.6. Pertandingan Bercerita (Storytelling)

Pertandingan ini bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak menyampaikan topik dan konsep subjek melalui Cerita. Sebagai contoh; menerangkan Kata Adjektif, atau Jadual berkala melalui penceritaan.

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

8.7. Pertandingan Matematik Caribou (Caribou Math Contest)

Ia adalah pertandingan matematik sedunia yang diadakan sepenuhnya secara di atas talian. Pertandingan ini menjadikan pembelajaran matematik lebih menyeronokkan. Dalam pertandingan ini, soalan adalah berdasarkan kemahiran penganalisisan di mana pelajar diperlukan untuk berfikir dan mengaitkan masalah matematik dengan masalah kehidupan sebenar, yang membawa kepada perkembangan penyelesaian masalah dan kemahiran berfikiran secara kritikal.

pembelajaran abad ke-21 (PAK21) dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc)

8.8. Pertandingan Membaca

Untuk menggalakkan kualiti bacaan dikalangan pelajar, Sekolah boleh cuba untuk menganjurkan pertandingan membaca di mana pelajar membaca teks dan grafik yang berbeza dan memahami maksudnya. Pelajar dapat mengembangkan lagi pemikiran kritikal apabila mereka boleh membaca. Mereka akan lebih memahami. Kemahiran menyelesaikan masalah mereka dapat ditingkatkan kerana kini mereka boleh memahami dengan lebih baik dan kreativiti mereka juga menjadi bertambah baik kerana mereka perlu ada pemahaman grafik juga.


8.9. Kemahiran Pembelajaran

Memperkenalkan subjek alternatif seperti kecerdasan buatan, yoga dan sebagainya. Mata pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan Pembelajaran Abad ke-21.


8.10. Amalan Pemikiran Kreatif dan Kritikal

Mulakan satu lagi aktiviti untuk meningkatkan pemikiran kreatif dan kritikal dikalangan pelajar. Guru akan memberikan lima soalan setiap minggu untuk menguji keupayaan kreativiti pelajar untuk menyelesaikan masalah. Ini boleh diberikan sebagai kerja rumah atau guru akan/boleh memulakan kelas dengan soalan-soalan ini. Semuanya bergantung pada guru. Ini juga akan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pelajar kerana guru juga boleh membahagikan kelas kepada kumpulan berpasangan.


8.11. Promosi Ujian Sains

Pentaksiran berasaskan kompetensi dalam sains ini akan menggalakkan pelajar mengaitkan bidang kurikulum sains dengan situasi kehidupan sebenar. Ujian ini akan menilai kebolehan pelajar untuk berfikir secara rasional dan berfikir secara kritikal. Ini akan membantu kanak-kanak memahami sains dengan cara yang lebih baik dan menyeronokkan.


8.12. Promosi Hari Minggu Sekolah Bertemakan Cergas dan Sihat

Dalam hal ini, beberapa aktiviti dianjurkan untuk membantu kanak-kanak kekal cergas. Ini juga termasuk tabiat pemakanan yang sihat. Dan juga termasuk petua mengenai tabiat pemakanan yang sihat, sesi kecergasan, kesihatan mental dan lain-lain.


8.13. Siri untuk Berekspresi

Ia adalah pertandingan atas talian yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran bertanya, kemahiran berkomunikasi, penilaian dan kemahiran penganalisisan kesusasteraan digital dikalangan pelajar. Pelajar boleh meluahkan pandangan dan buah fikiran mereka melalui medium yang berbeza seperti lukisan/karangan/puisi/pembikinan poster dan lain-lain. Setiap kali pihak pengurusan memberikan topik mengenai isu penting yang mempunyai kepentingan nasional dan global, contohnya isu pemuliharaan air.

Content Protection by DMCA.com

You cannot copy content of this page. This content is protected by DMCA